Innskuddsordninger

Det var ved utgangen av 2022 om lag 270 milliarder kroner oppspart i aktive innskuddsordninger i tillegg til 161 milliarder kroner i pensjonskapitalbevis. Beløpene inkluderer midler i Egen pensjonskonto.

Innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger er dominerende innen privat sektor. Ved utgangen av 2022 var det i livsforsikringsselskapene om lag 138 000 ordninger etter innskuddspensjonsloven. I disse ordningene var det i underkant av 1,9 millioner medlemmer. I tillegg er det utstedt om lag 1,3 millioner pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold, eksklusiv antall arbeidstakere med passiv kapital i Egen pensjonskonto. Ved utgangen av 2022 ble det utbetalt alderspensjon fra 94 500 pensjonskapitalbevis. Figuren under viser utviklingen i antall medlemmer i innskuddspensjonsordninger de siste årene.

Pensjon fra første krone og første dag trådte i kraft fra 1. januar 2022, med frist til 30.juni 2022 for bedriftene til å tilpasse sine pensjonsordninger til de de nye reglene. Private bedrifter med innskuddspensjonsordning skal betale innskudd til alderspensjonsopptjening på minst 2 prosent av lønn inntil 12 G. Det kan også fastsettes et tilleggsinnskudd i prosent av lønn for lønn mellom 7,1 G og 12 G. Pensjonsordningen skal gjelde for alle ansatte i bedriften fra fylte 13 år. Innskuddssatsen for lønn inntil 12 G kan ikke overstige 7 prosent.  Det er samtidig gitt anledning til å innbetale tilleggsinnskudd på inntil 18,1 prosent for lønn mellom 7,1G og 12 G.

Ved utgangen av 2022 var 34 prosent av forsikringene tegnet med innskudd på 2 % av lønn opp til 12 G. Disse ordningene omfatter om lag 22 prosent av medlemmene.

Ved utgangen av 2022 var om lag 4 prosent av medlemmene i innskuddsordninger med i ordninger med maksimale sparesatser, det vil si med 7 prosent innskudd for lønn opp til 12 G og 18,1 prosent tilleggsinnskudd for lønn mellom 7,1 – 12 G. 

Figuren under viser innskuddssatsene for ansatte med innskuddspensjonsordninger ved utgangen av 2022.

Figuren under viser antall medlemmer i innskuddsordninger med ulike tilknyttede risikodekninger ved utgangen av 2022.

Det var pr. 31.12.2022 om lag 94 500 alderspensjoner under utbetaling knyttet til innskuddsordninger, mot 84 900 i 2021 og 79 300 i 2020. Det ble i 2022 utbetalt om lag 2,8 milliarder kroner til alderspensjoner fra innskuddsordninger.