Kommunal tjenestepensjon

Ved utgangen av 2022 var de samlede forsikringsforpliktelsene for kommunale tjenestepensjonsordninger hos Finans Norges medlemsselskaper på 777 milliarder kroner. Dette er en økning på 13 prosent fra året før.

I kommunale tjenestepensjonsordninger var premien i 2022 på 60 milliarder kroner, en økning på 2 prosent fra 2021. Figuren under viser utviklingen i innbetalt premie til kommunal tjenestepensjon de siste årene.

Antall kommunale kollektive ordninger var 1 968 ved utgangen av 2022. Ordningene omfatter om lag 533 500 hovedforsikrede, mens antallet med oppsatte rettigheter nå er på ca. 290 000 personer. Ved utgangen av 2022 var det om lag 404 300 pensjoner under utbetaling fra kommunale tjenestepensjonsordninger, en økning på 5 prosent fra året før.

Figuren under viser hvordan utbetalte pensjoner fra kommunale tjenestepensjonsordninger er fordelt mellom ulike dekningstyper i 2022.

Figuren under viser utviklingen for utbetalingene siste årene.