Utbetalinger

De samlede utbetalingene økte med 10 prosent fra 2021 til 2022, og utgjør nå i underkant av 74 milliarder kroner.

Årlige utbetalinger knyttet til pensjonsprodukter utgjør 77 prosent av de totale utbetalingene i 2022. Pensjonsutbetalinger knyttet til alders- AFP og etterlattepensjon utgjør nå 45,4 milliarder kroner mens uførepensjonsutbetalingene er på 9,2 milliarder kroner. For engangsutbetalte produkter utgjør utbetaling av dødsfallskapital om lag 4,4 milliarder kroner i 2022 mot 3,8 milliarder kroner året før. Figuren under viser utviklingen i utbetalinger de siste årene.

Figuren under viser hvordan utbetalingene har utviklet seg for de ulike produkttypene de siste årene.

Figuren under viser hvordan utbetaling av uføredekninger fordeles mellom engangs- og pensjonsprodukter.