Premieinnbetalinger

Samlet sett utgjorde innbetalt premie for pensjoner og livsforsikringer ved utgangen av 2022 i underkant av 134 milliarder kroner. Dette er tilsvarer en økning i premieinnbetaling på 1 prosent siste år.

Økningen i innbetalt premie relateres særlig til kommunal thenestepensjon og individuell kapitalforsikring.

 I figuren under vises innbetalt premie fordelt på ulike produkttyper de siste årene.

Figuren under viser utviklingen i markedsandeler de siste årene basert på brutto forfalt premie for selskapene som selger livprodukter. De seks største selskapene sto for om lag 88 % av totalt innbetalt premie.

Figurene under viser selskapenes markedsandeler basert på innbetalt premie for livsforsikrings- og pensjonsordninger siste år.