Forsikringsforpliktelser

De samlede forsikringsforpliktelsene knyttet til livsforsikrings- og pensjonsprodukter hos forsikringsselskapene utgjorde 1 777 milliarder kroner pr. 31.12.2022. Dette er en økning på 4 prosent fra året før.

Produkter uten investeringsvalg utgjør 70 prosent av de totale forpliktelsene, mot 68 prosent i 2021 og 70 prosent i 2020. Figuren under viser forsikringsforpliktelsene de siste årene fordelt på produkter med og uten investeringsvalg.

Forpliktelsene kan splittes opp i fem produkttyper. I figuren under vises utviklingen i forsikringsforpliktelser de siste fem årene.