Individuell pensjon

Det ble innbetalt 3,2 milliarder kroner til individuelle pensjonsordninger i 2022, en nedgang på 15 prosent sammenlignet med året før. Av dette utgjorde innbetaling til IPS-ordningen opprettet etter 2017-regelverket solgt via livselskapene 856 millioner kroner, mot 1,5 milliarder kroner i 2021.

Figuren under viser utviklingen i innbetalinger til individuelle pensjonsprodukter de senere årene. Med IPS 2008 menes ordninger etablert i henhold til IPS-regelverket fra 2008, mens det med IPS menes ordninger etter regelverket fra november 2017.

De samlede forsikringsforpliktelsene knyttet til individuelle pensjonsforsikringer var ved utgangen av 2022 på 68 milliarder kroner, mot rundt 72 milliarder kroner året før. Figuren under viser utviklingen i forsikringsforpliktelser for individuelle pensjonsprodukter.

Ved utgangen av 2022 var det om lag 862 000 individuelle pensjonsforsikringer, fordelt på livrenter, IPA og IPS. IPS-ordningen fra 2017 utgjorde om lag 100 000. Figuren under viser hvordan omfanget av IPS-avtaler har utviklet seg de siste årene.

I 2022 ble det utbetalt om lag 4,8 milliarder kroner til alders- og etterlattepensjon fra de individuelle pensjonsordningere.