Individuell kapitalforsikring

Den samlede forpliktelsen knyttet til kapitalforsikringer var på 88 milliarder kroner ved utgangen av 2022, mot 96 milliarder kroner i 2021, 80 milliarder kroner i 2020 og 74 milliarder kroner i 2019. Nedgangen i forsikringsforpliktelser var på 8 prosent siste år.

Den innbetalte premien for kapitalforsikringene var på 14 milliarder kroner i 2022, en nedtgang på 27 prosent i forhold til 2021. Til sammenligning var premieøkningen fra 2020 til 2021 på 31 prosent. Nedgangen er hovedsaklig knyttet til individuell kapitalforsikring med investeringsvalg. Figuren under viser premieutviklingen de siste årene.