Antall forsikringer og premie

Antall forsikringer og premieinnbetalinger for de ulike typene forsikring. Statistikk i fjor og utvikling siste 20 år.

Ved utløpet av 2022 var premie for landbasert norsk skadeforsikring på over 78 milliarder kroner (naturskadepremien kommer i tillegg). Motorkjøretøy er den største av bransjene, deretter kommer privat bygning og innbo.

Premie

Premiebegrepet som brukes i denne oversikten er «bestandspremie», det vil si summen av premien for forsikringene i bestanden på betraktningstidspunktet for den avtaleperioden som da gjelder. Avtaleperioden er som regel ett år. Naturskadepremien er holdt utenfor.

Person som gjør kalkuleringer, kaklulator, pc og diagramer på bord. Foto.

Statistikkgrunnlag for  skadeforsikring

Ønsker du tilgang til Finans Norges statistikkgrunnlag for skadeforsikring? I vår statistikkbank finner du kvartalsvis premie- og erstatningsstatistikk, samt ulike årlige statistikker.