Bilforsikring og trafikk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bilforsikring og trafikk

Motorvognforsikring, eller bil- og mc-forsikring, har en rekke ulike elementer.

Risikobildet  

De siste årene har det blitt meldt rundt 800 tusen store og små skadetilfeller årlig og erstatningene har ligget på rundt 1,3 milliarder kroner. Ansvars- og kaskoskader står for mesteparten av erstatningene.

Bilansvarsloven

Ansvarsforsikring er obligatorisk etter bilansvarsloven (BAL), som blant annet fastsetter at objektivt ansvar gjelder. Det betyr at skadelidte har krav på erstatning selv om motorvognføreren ikke kan lastes for ulykken.

Erstatningskrav skal rettes til det forsikringsselskapet hvor motorvognen er trafikkforsikret.

Motorvognen vil bli avskiltet hvis den mangler ansvarsforsikring.

De ulike forsikringselementene dekker

 • Ansvarsforsikring (trafikkforsikring)
  Personskade uten sumbegrensning, og tingskade med sumbegrensning.
 • Rettshjelpsforsikring
  Utgifter til juridisk bistand, når sikrede eier av motorvogn er part i tvist. Sumbegrensning.
 • Kaskoforsikring (vognskadeforsikring)
  Skade på kjøretøy, vanligvis bil i seriemessig utførelse og med fabrikkmontert utstyr.
 • Brannforsikring
  Skade på kjøretøy ved brann, lynnedslag og eksplosjon.
 • Tyveriforsikring
  Tyveri, forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med tyveri.
 • Glassforsikring
  Bruddskade på kjøretøyets utvendige ruter.
 • Redningsforsikring
  Utgifter til berging eller tauing ved skade eller driftsstans. De fleste forsikringsselskaper samarbeider med et bilredningsselskap om slik assistanse.
 • Avbruddsforsikring
  Frivillig tilleggsdekning, erstatning for avbruddstap oppstått som følge av erstatningsmessig kasko- eller maskinskade.
 • Fører- og passasjerulykkesforsikring
  Frivillig tilleggsdekning, erstatning for fører og/eller passasjerer, ved død og invaliditet. Sumbegrensning som varierer med invaliditetsgrad.
 • Panthaverforsikring
  Til fordel for långiver med pant i motorvognen. Vanligvis krever långiver slik forsikring.

Pris og bonus

Forsikringsselskapet gir som regel rabatt for godkjent sikkerhetsutstyr, trygge parkeringsforhold og kjøreerfaring.

Skadefri kjøring reduserer også prisen, gjennom årlig opptjening av bonus. Opptjent bonus reduseres ved en kaskoskade hvis man selv er skyld i skaden. Det tar vanligvis noen år å gjenvinne opprinnelig bonusnivå etter en bonusreduserende skade.

Trafikkforsikringsforeningen

Noen unnlater å forsikre bilen sin. Trafikkforsikringsforeningen (TFF) sørger for skadebehandling og erstatning til skadelidte som blir skadd av uforsikret bil. TFF har rett til å kreve regress overfor fører eller eier av uforsikrede motorvogner og har også skadebehandling ved skader forårsaket av ukjent og utenlandsk motorvogn. Skade som er forvoldt av ukjent motorvogn på person, dyr (unntatt hund som går løs) eller fast eiendom, kan også være erstatningsmessig.

Kjøring i utlandet

I mange land er erstatningsreglene for motorvognforsikring langt dårligere enn vi er vant til i Norge. Så lenge du kjører norskregistrert bil med gyldig forsikring gjelder gode norske erstatningsregler. Blir du derimot skadd som fotgjenger, eller som fører eller passasjer i leiebil eller -mc, omfattes du ikke lenger av de norske reglene.

Erstatningssummen i reiseforsikringens ulykkesdel kompenserer ikke for tapt ervervsevne. En egen ulykkesforsikring gir nødvendig tilleggsytelse for slike tilfeller.

Verd å merke seg

Erstatninger etter personskader i trafikken kommer raskt opp i flere millioner kroner.

Forsikringsselskapene eller Trafikkforsikringsforeningen utbetaler erstatning til skadelidte selv om forsikringen ikke er betalt, men vil kreve regress fra den som har forsikringsplikten. Man risikerer derfor å bli gjeldsslave resten av livet hvis man dropper ansvarsforsikringen.