Skadeforsikring

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Skadeforsikring

Arbeidsskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring (arbeidsskadeforsikring) er obligatorisk etter yrkesskadeforsikringsloven. Arbeidstakere hos arbeidsgivere i Norge skal dermed være forsikret mot yrkesskader og yrkessykdommer. 

Barneforsikring

Det finnes et stort utvalg av barneforsikringer og flere varianter, basert på to hovedgrupper.

Boligforsikring

Private boligforsikringer dekker vanligvis de skadene som oftest skjer i boliger og fritidsboliger. Naturskadeforsikring og ansvars- og rettshjelpforsikring er inkludert.

Bytte av forsikringsselskap

Tidligere kunne skadeforsikringer bare flyttes ved hovedforfall. Endringer i forsikringsavtaleloven fra 1. januar 2006 har medført at kundene nå kan skifte forsikringsselskap med én måneds varsel. Endringen er ment å skulle skape større konkurranse mellom forsikringsselskapene, til beste for forbrukeren. Det er for eksempel blitt lettere å forlate et selskap man ikke er...

Båtforsikring

Den norske flåten av fritidsbåter representerer store verdier. Drøyt 300 000 fritidsbåter forsikres årlig. 

Eierskifteforsikring

Mange oppdager skjulte eller ikke oppgitte feil eller mangler ved eiendom etter kjøp er inngått og årlig oppstår mange søksmål knyttet til eierskifte - fast eiendom. Spesielt dreier søksmålene seg om kjøpers krav om omstøtelse av kjøpet eller refusjon av...

Boligbebyggelse. Illustrasjonsfoto

Finansklagenemnda (ekstern nettside)

Nemnda er opprettet etter en avtale mellom Forbrukerrådet, Næringslivets Hovedorganisasjon, Finans Norge, Finansieringsselskapenes Forening og Verdipapirfondenes forening.

Forsikring av selveierseksjoner

Valg av forsikringsform for bolighus er viktig for at erstatningsoppgjøret etter en skade skal gå greit. Erfaringer fra forsikringsselskapene viser at mange selveiere i bygning med flere leiligheter ikke har valgt riktig forsikringsform. Det kan bety både ulemper og lavere erstatning. Villaforsikring bør velges for enebolig, del av vertikalt delt tomannsbolig og del av...

Forsikringer for industrien

Disse forsikringene tegnes av vanligvis av større industrivirksomheter. Vilkårene er i sin oppbygging i hovedsak mer spesialiserte enn forsikringene for mindre bedrifter, som ofte har vilkår som dekker en miks av de vanligst forekommende skadetyper

Forsikringspooler og reassuranse

Enkelte skadeforløp kan få katastrofale omfang både i skadeantall og erstatninger, eksempelvis større naturskader. Slike katastroferisikoer sikres med forsikringspooler eller reassuranse, som muliggjør fordeling av kostnadene på flere forsikringsselskaper. 

Visste du at forsikringssvindel er straffbart?

Det kan få store konsekvenser å plusse på ekstra, eller dikte opp en fiktiv historie som du forteller forsikringsselskapet. 

Bil i tjern. Foto.
Forsikringssvindel er en alvorlig sak. Svindel med bil topper statistikken.

God rådgivningsskikk (eget nettsted)

Profesjonell og etisk god kundebehandling er av avgjørende betydning for kundene og viktig for finansnæringens alminnelige tillit og omdømme. 

Gode reiseråd

Før du legger ut på en reise er det avgjørende å sjekke at du har gyldig reiseforsikring og hva denne dekker og ikke dekker. Reiseforsikringen inneholder noen begrensninger, unntak og krav (sikkerhetsforskrifter). Gjør deg kjent med disse. 

Gode reiseråd for seniorer

En økende andel av befolkningen når en høy alder, og mange reiser utenlands. Eksotiske reisemål og individuelle opplevelsesreiser er i vinden, og det er ikke uvanlig med langtidsopphold i Spania og Thailand for mange eldre nordmenn.

Gode råd mot biltyveri og bilinnbrudd

Pass på bilnøklene. Ikke la dem henge synlig rett innenfor inngangsdøren. Innbruddstyver går gjerne etter bilnøkkelen. Lås alltid bilen, også på beninstasjonen. Velg helst opplyste parkeringsplasser. La aldri verdisaker ligge synlig i bilen. Bruk garasjen – hvis du har en.

Gode råd mot brann

Brannsikring Montér varslingsutstyr, dvs. røykvarsler. Det anbefales minst én optisk varsler i hver etasje eller FG-godkjent alarmanlegg. Varslingsutstyr er påbudt! Manuelt brannslokkeutstyr skal være lett tilgjengelig, dvs. brannslange (fast montert) som rekker inn i alle rom og/eller håndslokkerapparat (minimum 6 kg ABC). Slokkeutstyr er påbudt! For boliger oppført etter...

Gode råd mot båttyveri

Bruk båthavner som har etablert vakthold, og foreta selv hyppig tilsyn med båten Ta med deg verdisaker når båten forlates Kostbart utstyr som ikke kan tas med må oppbevares innelåst i båten Husk at båten er ekstra tyveriutsatt når den står sjøklar på henger Sørg for å sikkerhetsmerke skrog, motor og drivverk. Se etter FG-godkjente merkefirma Hekkaggregater er tyveriutsatt og...

Gode råd mot sykkeltyveri

Registrer sykkelen i et FG-godkjent sykkelregister Bruk forsikringsgodkjente låser (FG-godkjente) Lås sykkelramme og bakhjul fast i en stolpe, sykkelstativ eller lignende Bruk en ekstra lås av annen utforming/materiale til å låse forhjulet Unngå å la sykkelen stå ute om natten Ta med deg sykkelsetet Anmeld sykkeltyveri så fort som mulig   Sist endret: 29.05.2018/AH

Gode råd mot vannledningsskader

Det er viktig å sørge for at alle lekkasjer oppdages raskt og kan stoppes før det blir for dyrt og komplisert å reparere skadene. Det er vanlig med små skader som utvikler seg over tid. Her er noen råd for hvordan du kan sikre deg.

Gode råd ved skadeoppgjør

Melde skade   Få foreløpig oversikt over skaden Meld umiddelbart fra til forsikringsselskapet Meld også fra til politiet ved innbrudd, brann eller personskade Skaff oversikt over skaden, sjekk gjenkjøpsprisen Fyll ut skjema til forsikringsselskapet med: - Hva som er ødelagt, så nøyaktig beskrevet som mulig - Når det er kjøpt - Pris på skadedagen - Bekreftelse fra politi (ved...

Gode råd ved tvister

Kommer du i en tvist, for eksempel knyttet til omsetning av bolig, er det viktig å komme raskt i gang med forberedelsene. Kontakt forsikringsselskapet først for veiledning, deretter advokat. I følge vilkårene skal du melde fra straks tvist oppstår. Rettshjelpsforsikringen dekker rundt 80 % av rettsutgiftene inntil en fast beløpsgrense, vanligvis 80.000 kroner. Det er fornuft...

Gode sikkerhetsråd for hytta

Her er noen råd med spesiell relevans for hytta. I tillegg gjelder de generelle rådene mot brann, innbrudd og vannledningsskader.

Hva påvirker prisen på forsikring?

Hovedprinsippet ved forsikring er at flere personer med likt forsikringsbehov inngår en avtale om gjensidig økonomisk hjelp ved et skadetilfelle. Dette er organisert via et forsikringsselskap. Forsikringsselskapet forsøker etter beste evne å utjevne ulik risiko ved hjelp av prismekanismen. Personer med antatt liten risiko betaler dermed mindre premie enn personer med antatt...

Hytteforsikring

Det er over en halv million forsikrede fritidsboliger i Norge og antallet øker stadig. Forsikringsvilkårene for fritidsbolig tilsvarer i stor grad vilkårene i boligforsikring . 

Innbrudd og tyveri

Omfang Hvert døgn skjer det gjennomsnittlig rundt 85 innbrudd og tyverier i boliger, så store at de blir meldt til forsikringsselskapene. Hva dekkes av forsikring? Forsikringsbeviset beskriver hva som dekkes av din forsikring og hva som er holdt utenfor. Generelt dekkes de verdier som er stjålet eller ødelagt, med fratrekk av egenandel. I forsikringsvilkårene er det...

Lynnedslag

Typer skader De aller fleste lynnedslag i boliger forårsaker mindre skader, gjerne på elektriske gjenstander som TV, radio, PC, modem, telefaks, telefon, fryser, kjøleskap osv. Ofte forårsaker lynnedslag skade kun på den eldste og dårligste elektriske gjenstanden i boligen. Gir erstatning Skader etter lynnedslag erstattes hvis du har en hjem/villa-forsikring. Skadene dekkes...

Naturskadeforsikring

Den norske naturskadeforsikringen er lovpålagt og knyttet til brannforsikring for fast eiendom og innbo. Ordningen er solidarisk innenfor Norge og har lik premiesats for alle. Premien bestemmes årlig som en promillesats av brannforsikringssummen.

Ord og uttrykk i barneforsikring

Medisinsk invaliditet Tap av eller varig reduksjon i fysisk og psykisk funksjonsevne, for eksempel gjennom tap av en kroppsdel eller funksjonalitet i denne, gir vanligvis en medisinsk invaliditetsgrad.   Invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av en invaliditetstabell gitt av Sosialdepartementet (1997). Vurderingen er rent tabellarisk, det betyr at invaliditetsgraden...

Reassuranse

Gjennom reassuranse, gjenforsikring, overfører forsikringsselskapet en del av erstatningsrisikoen til flere andre selskaper, slik at flere selskaper i realiteten går sammen om å dekke en risiko som er for stor for det enkelte selskap alene. Det selskapet som har overført risiko til andre selskaper står fortsatt ansvarlig overfor forsikringstakeren. Det er spesielle...

Reiseforsikring

Når du er ute på reise bør du ha reiseforsikring som sikring mot økonomiske tap ved tyveri, sykdom, ulykker og andre uhell. 

Rettshjelpsforsikring

Rettshjelpsforsikring er en tilleggsforsikring innenfor de alminnelige forsikringene.

RVR - Restverdiredning (eget nettsted)

RVR er et samarbeid mellom brannetatene og forsikringsnæringen for å redde mest mulig av gjenverdier etter branner, vannlekkasjer og lignende. Forsikringsnæringen gjennom FNO Skadedrift står for finansieringen og driften av RVR.

RVR-bil. Foto

Skadeforebygging

Samfunnet forventer at forsikringsnæringen gjør mer enn bare å yte erstatning. Skadeforebygging er en naturlig del av næringens virksomhet.

Skadetakseringssystemet DBS

Skadetakseringssystemet DBS – Dataassistert skadebesiktigelsessystem – benyttes årlig til nesten 600 000 takster, og benyttes av alle forsikringsselskapene i Norge.

Sykkelforsikring

De fleste sykkeleiere har forsikring på syklene sine gjennom innboforsikringen. Innboforsikringen har vanligvis en øvre erstatningsgrense, ut fra en vurdering om at hjemforsikringen ikke bør belastes med å dekke tap av spesielt kostbare sykler. Slike må derfor forsikres med en spesiell sykkelforsikring.

Trygderetten

Trygderetten er et uavhengig ankeorgan for trygdeetatens og arbeidsmarkedsetatens vedtak etter folketrygdloven, og for andre offentlige pensjons- og trygdeordninger. Administrativt hører den under Sosial- og helsedepartementet. Trygderetten er ikke en del av trygdeetaten, og forholder seg helt selvstendig til både departementet og denne etaten. Trygderettens oppgave er å...

Trygghetsforsikring

Trygghetsforsikringens formål er å yte erstatning til arbeidstakere som rammes av yrkesskade, ulykkesskade eller yrkessykdom. Trygghetsforsikringen dekker yrkesskader, annen ulykkesskade og yrkessykdommer som konstateres hos arbeidstakere i det tidsrom ansettelsesforholdet gjelder.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring gir erstatning hvis den forsikrede blir livsvarig medisinsk ufør eller dør etter en ulykke. Den utbetales altså ikke ved uførhet eller død som skyldes sykdom, og er derfor langt billigere enn en livsforsikring. Den kan tegnes for enkeltpersoner, familier eller barn. En vanlig individuell ulykkesforsikring gjelder både i arbeid og fritid og over hele verden.

Vannledningsskader

Vannledningsskader er et økende problem både i antall og kroner. I 2011 utbetalte forsikringsselskapene over 2,4 milliarder kroner etter brudd i vannledninger i norske boliger og hytter. I tillegg kom vannledningsskader innenfor næringsliv med 1,2 milliarder kroner i erstatninger.