Kundekontroll, hvitvasking og økonomisk kriminalitet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kundekontroll, hvitvasking og økonomisk kriminalitet

Hvitvaskingsloven pålegger finansnæringen å forhindre hvitvasking av penger. God kunnskap om kundene og deres bruk av finansielle tjenester er derfor påkrevd. Det betyr at bank og forsikring må stille kundene noen spørsmål som kan oppleves som uvanlige.

Paragraf. Foto.

Finansinstitusjoner som bank og forsikring er pålagt å stille spørsmål som avdekker privatpersonens eller bedriftens bruk av finansielle tjenester. Finansinstitusjonen må bl.a. kjenne til formålet med kundeforholdet. Både privatkunder, bedriftskunder, nye kunder og eksisterende kunder, må derfor være forberedt på å avgi mer informasjon enn de er vant med.

Nye privatkunder

Privatkunder må oppgi følgende opplysninger før et kundeforhold kan etableres og transaksjoner gjennomføres:

 • navn
 • fødselsnummer eller D-nummer
 • fast adresse
 • legitimasjon

I tillegg pålegger hvitvaskingsloven finansnæringen å spørre privatkunder om:

 • kundeforholdets formål og tilsiktede art
 • hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner
 • hvor pengene kommer fra eller hva de skal brukes til
 • du eller noen nærstående har et høytstående verv eller stilling i utlandet

Nye bedriftskunder

Før kundeforhold kan etableres og transaksjoner gjennomføres må bedriftskunden i henhold til hvitvaskingsloven oppgi følgende opplysninger:

 • foretaksnavn
 • organisasjonsnummer
 • fast adresse
 • eierforholdet i foretaket 
 • kundeforholdets formål og tilsiktede art

Som representant for en bedrift, vil du også bli spurt om virksomheten har privatpersoner som direkte eller indirekte eier mer enn 25 prosent, eller på annen måte kontrollerer virksomheten.

Representanter for bedriften eller personer med disposisjonsrett over bedriftens midler må vise fullmakt og legitimere seg.

Eksisterende kunder

Også eksisterende kunder må svare på spørsmål og er pålagt å vise gyldig legitimasjon. For eksempel kan eksisterende kunder få oppfølgingsspørsmål dersom det forekommer nye opplysninger om kunden, eller kundens atferdsmønster endres. Finansnæringen må være i stand til å dokumentere overfor tilsynsmyndighetene at vi oppfyller lovens krav til løpende oppfølging av eksisterende kundeforhold.

Verdt å vite

I noen tilfeller kan ikke banken utføre en forespurt tjeneste. Årsaken kan være at gyldig legitimasjon ikke er vist eller at det ikke er gitt tilfredsstillende forklaring på spørsmålene.

Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsloven trådte i kraft 15. april 2009. Loven pålegger finansnæringen å foreta kundekontroll for å forsikre seg om at deres kunder ikke misbruker det finansielle systemet til å hvitvaske penger. Loven gjennomfører internasjonale forpliktelser Norge er bundet av. 

Det er ventet at en ny lov om hvitvasking vil tre i kraft i løpet av 2018.

Hva er hvitvasking?

Enhver transaksjon som bidrar til å skjule opprinnelsen til penger som stammer fra en kriminell handling, anses som hvitvasking av penger. Finansnæringens tjenester, fra bank og forsikring til leasingselskaper, kan misbrukes i hvitvaskingsøyemed.

Hvitvaskingsmetodene er mange. Hvitvasking skjer når utbytte fra skatteunndragelser, narkotikakriminalitet, bedragerier og annen økonomisk kriminalitet overføres fra A til B med en tilsynelatende god forklaring. Utad virker det som pengene er ervervet på ærlig vis. Dette kan gjøres ved å plassere utbytte i lovlige varer og tjenester som fast eiendom, verdipapirer, forsikringsprodukter, nedbetaling av gjeldsbrevlån eller leasingavtaler. Når gjenstanden senere benyttes eller selges, fremstår pengene som lovlige – eller ”hvite”.

For at finansnæringen ikke skal bli en del av dette må næringen kjenne sine kunder. Det innebærer å kjenne kundens identitet og å forstå kundens transaksjoner.

Hvitvasking er straffbart

Det er straffbart å bistå med å gjennomføre transaksjoner med ulovlig ervervede penger. Dette fremgår av straffeloven. Derfor må finansinstitusjoner etablere rutiner for å hindre at det finansielle systemet blir misbrukt til hvitvasking av penger.

Hvitvaskingsloven pålegger finansnæringen å nekte etablering av kundeforhold - eller avvikle allerede eksisterende kundeforhold - der det ikke er mulig å bringe på det rene de nødvendige opplysningene. I tillegg plikter finansnæringen å rapportere transaksjoner til Økokrim der mistanken om hvitvasking ikke lar seg avkrefte. Også disse bestemmelsene er straffesanksjonerte. Hvitvaskingslovens formål er å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller tilknytning til terrorhandlinger. Kredittilsynet har hjemler til å gripe inn overfor virksomheter som ikke følger lovens krav.

Taushetsplikt og behandling av kundeopplysninger

Finansinstitusjoner er underlagt taushetsplikt om de opplysninger de mottar om sine kunder. Personkunder har rett til å vite

 • hvilke opplysninger som er registrert om seg
 • hva de skal brukes til 
 • hvor de er hentet fra

Dersom informasjon om kunden er feil, kan kunden kreve at feil rettes opp.

All behandling av informasjon om personlige opplysninger skal håndteres i henhold de krav som følger av personopplysningsloven. Det innebærer bl.a. at informasjonen ikke kan spres videre uten kundens samtykke, med mindre det foreligger hjemmel i lov. Kunden kan be om å få vite hvilke opplysninger som kan utleveres til andre i medhold av lov, og hvem som vil kunne motta disse opplysningene.

Opplysninger som er innhentet oppbevares i fem år etter at kundeforholdet er avsluttet og skal deretter slettes.

Finansnæringens arbeid mot økonomisk kriminalitet

Finansnæringen har jobbet mot økonomisk kriminalitet i mange år, både i Norge og internasjonalt.
Næringen er underlagt hvitvaskingsloven fordi vi er sårbare for å bli brukt og utnyttet til økonomisk
kriminalitet og hvitvasking ved at kriminelle aktører sender sine ulovlige gevinster inn i den legitime
økonomien. Sentralt i dette arbeidet er å kjenne kunden og opphavet for pengene som passerer
gjennom våre systemer.

Heftet under er et forsøk på å gi et lite innblikk i hvilke typer kriminell aktivitet som truer oss,
hvordan vi jobber mot den og hva det krever av ressurser for å forsvare et åpent samfunn bygget
på tillit. Det er laget for å gi et bilde av hvor viktig denne innsatsen er og for å bevisstgjøre alle
som leser dette. Jo mer man vet, jo mer årvåkne kan man være og jo mer kan vi i fellesskap stoppe.

Ofte stilte spørsmål om hvitvasking

Finans Norge har i samarbeid med representanter fra fagutvalg økonomisk kriminalitet – hvitvasking utarbeidet et Q & A-dokument som har som formål å gi støtte og veiledning til rapporteringspliktige i finansnæringen knytte...