Kort oppsummert: Forslag til forskrift om finansavtaler

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kort oppsummert: Forslag til forskrift om finansavtaler

Vektskål, klubbe. Foto.
Foto: BillionPhotos.com/Adobe

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 20. mai 2022 forslag til forskrift om finansavtaler (finansavtaleforskriften) på høring. I denne artikkelen gir Finans Norge deg en oppsummering av hovedpunktene i høringsnotatet og våre synspunkter.

Forslaget til forskrifter omfattet kun et begrenset antall temaer og inneholdt ikke den viktige avklaringen rundt adgangen til å justere renten ved avtaler med flytende rente. Her er en oversikt over de viktigste punktene som foreslås regulert:

 • Angivelse av “effektiv rente”: her foreslås det at dagens regler videreføres med noen mindre justeringer.
 • Regler om tap og gevinst ved førtidig tilbakebetaling av fastrentekreditt videreføres som i dag.
 • E-signaturløsninger foreslås ikke regulert nærmere nå, men forslaget i proposisjonen om krav til sikkerhetsløsning tas inn i forskriften.
 • Egenandelsgrensene ved misbruk av blant annet betalingsmidler vil ikke departementet regulere nå.
 • Kompetansen til å regulere blant annet «forklarende ordliste» og standardisert gebyropplysningsskjema som skal gis kundene legges til Finanstilsynet.
 • Gjeldende forskriftsbestemmelser om markedsføring av kreditt videreføres i stor grad med noen suppleringer.
 • Barnevernet gis kompetanse til å inngå kontoavtale og avtale om betalingstjenester for mindreårige under omsorgsavtale.
 • Forklaringsplikten ved kredittavtaler reguleres ikke nærmere, heller ikke avslagsplikten.
 • For kredittvurderingsplikten foreslås det at kunden skal gis informasjon om resultatet av kredittvurderingen i form av et «trafikklyssystem».
 • Samskyldnere reguleres ikke nå.
 • Dagens regler om krav til egenkapital ved kjøp på kreditt i forbrukerforhold foreslås videreført eller eventuelt droppet.

Finans Norges synspunkter

Finans Norge avga sitt høringssvar til finansavtaleforskriften 19.08.2022. I høringssvaret (finansnorge.no) fremheves det særlig at lovens ikrafttredelse, som i finansmarkedsmeldingen 2022 er antydet til 01.01.2023, må utsettes. Etter Finans Norges oppfatning bør loven tre i kraft tidligst seks måneder fra forskrifter og skjemaer er publisert.

Videre ble det påpekt at det er helt avgjørende at Justis- og beredskapsdepartementet avklarer problemstillingen knyttet til rentejustering for tidsbestemte kredittavtaler.

Finans Norge innga også kommentarer til flere av forslagene i forskriftsutkastet, herunder departementets forslag til BankID og elektronisk signatur, anledningen til å foreta en samlet kredittvurdering av samskyldnere med videre.