Nowa - Norwegian Overnight Weighted Average

Gå til hovedinnhold

Nowa - Norwegian Overnight Weighted Average

Nowa - the Norwegian Overnight Weighted Average – er definert som et veid gjennomsnitt av rentesatser på inngåtte avtaler om usikrede lån i norske kroner mellom banker med utbetaling samme dag og tilbakebetaling påfølgende bankdag. Reglene for Nowa fastsettes av Finans Norge og kalkuleringsagent er Norges Bank. 

Norges Bank overtar som adminstrator

Norges Bank og Finans Norge har blitt enige om at Norges Bank overtar som administrator for Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) fra 1. januar 2020.

Les mer om Norges Banks overtakelse

Reglene

Regelverket beskriver hva rentene skal gi uttrykk for, hvilke krav rapportørene av grunnlagsdata (panelbankene) må oppfylle og hvordan rentene skal beregnes og publiseres.

Nowa skal beregnes som nominell årsrente over faktisk antall dager i det kommende år (365 eller 366). Prosentvis avkastning over løpetiden beregnes da ved å dele rentesatsen på faktisk antall dager i det kommende år og multiplisere med faktisk antall dager i løpetiden.

Styringsgruppe

Det er opprettet en styringsgruppe for Nowa, som skal overvåke og evaluere regelverket, og gi anbefalinger om godkjenning av panelbanker. Panelbankene godkjennes av Finans Norge.

Panelbankene har rett, men ikke plikt, til å være representert i styringsgruppen.

Nowa-regelverket trådte først gang i kraft 26.09.2011. Regelverket er sist endret 27.02.2019, med virkning fra og med 01.04.2019. Siste justering av regelverket innebærer en ny rapporteringsprosedyre som må ses i sammenheng med publisering av Nowa samme dag. Videre vil det fra samme ikrafttredelsesdato bli publisert volum også på dager hvor Nowa-renten anslås.

Panelbanker for Nowa

 • SpareBank 1 Østlandet
 • DNB Bank ASA
 • Danske Bank
 • Handelsbanken
 • Nordea
 • SEB AB
 • Sparebanken Vest
 • SpareBank 1 SMN
 • SpareBank 1 SR-Bank
 • SpareBank 1 Nord-Norge
 • Swedbank 

Nibor

Nibor - Norwegian Interbank Offered Rate – administreres av Norske Finansielle Referanser AS. Selskapet er et heleid datterselskap av Finans Norge. Nibor beregnes og publiseres av Global Rate Set Systems (GRSS).

Renter opp eller ned. Illustrasjonsfoto.