Nowa - Norwegian Overnight Weighted Average

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nowa - Norwegian Overnight Weighted Average

Nowa - the Norwegian Overnight Weighted Average – er definert som et veid gjennomsnitt av rentesatser på inngåtte avtaler om usikrede lån i norske kroner mellom banker med utbetaling samme dag og tilbakebetaling påfølgende bankdag. Reglene for Nowa fastsettes av Finans Norge og kalkuleringsagent er Norges Bank.

Reglene

Regelverket beskriver hva rentene skal gi uttrykk for, hvilke krav rapportørene av grunnlagsdata (panelbankene) må oppfylle og hvordan rentene skal beregnes og publiseres.

Nowa skal beregnes som nominell årsrente over faktisk antall dager i det kommende år (365 eller 366). Prosentvis avkastning over løpetiden beregnes da ved å dele rentesatsen på faktisk antall dager i det kommende år og multiplisere med faktisk antall dager i løpetiden.

Styringsgruppe
Det er opprettet en styringsgruppe for Nowa, som skal overvåke og evaluere regelverket, og gi anbefalinger om godkjenning av panelbanker. Panelbankene godkjennes av Finans Norge.

Panelbankene har rett, men ikke plikt, til å være representert i styringsgruppen.

Nowa-regelverket trådte først gang i kraft 26.09.2011. Regelverket er sist endret 22.03.2017, med virkning fra og med 01.04.2017. Endringene gjør det mulig å publisere Nowa allerede samme dag som handlene renten skal reflektere gjennomføres.

Panelbanker for Nowa

 • SpareBank 1 Østlandet
 • DNB Bank ASA
 • Danske Bank
 • Handelsbanken
 • Nordea Bank Norge ASA
 • SEB AB
 • Sparebanken Vest
 • SpareBank 1 SMN
 • SpareBank 1 SR-Bank
 • SpareBank 1 Nord-Norge
 • Swedbank 

Nibor

Nibor - Norwegian Interbank Offered Rate – er en samlebetegnelse på pengemarkedsrenter med ulike løpetider. Rentene skal gjenspeile hva en bank krever for et usikret utlån i norske kroner til en annen bank. Norske Finansielle Referanser AS overtok 1. januar...

Renter opp eller ned. Illustrasjonsfoto.