Offentlig tjenestepensjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Offentlig tjenestepensjon

Ansatte i offentlig sektor (stat, fylkeskommune, kommune, helseforetak m.m.) er medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning.

Ytelsene kommer som tillegg til ytelsene fra folketrygden og omfatter:

  • Alderspensjon
  • Uførepensjon
  • Etterlattepensjon

Nytt regelverk for offentlige tjenestepensjoner og AFP i offentlig sektor er vedtatt for de som er født i 1953 og tidligere. Regelverket for årskull født etter 1953 er ikke lagt frem ennå. For medlemmer av Statens pensjonskasse er ordningene lovregulerte. Disse lovene ble vedtatt i juni 2010. Tilsvarende regler for ansatte i kommunal virksomhet er avtalefestet gjennom hovedtariffavtalen (og dens vedtekter).

De sentrale bestemmelsene om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte fra 2011 følger av:

  1. Lov om Statens pensjonskasse og endringslov til denne
  2. Lov om AFP i Statens pensjonskasse
  3. Lov om samordning med pensjon fra folketrygden og AFP i privat sektor fra 2011
  4. Hovedtariffavtalen for kommuneansatte på KS.no 

Levealdersjustering og individuell garanti

Det innføres blant annet levealdersjustering, slik at den enkelte må arbeide noe lenger for samme pensjon når levealderen i befolkningen øker. Medlemmer som 1. januar 2011 har 15 år eller mindre igjen til fylte 67 år, omfattes blant annet av en individuell garanti som er avtalt i lønnsoppgjøret. Det er også vedtatt justeringer i regelverket om samordning med alderspensjon fra folketrygden og privat AFP og om regulering av tjenestepensjonene.

Regulering

Fra 2011 innføres også nye regler for regulering av pensjoner i offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP i tråd med endringene i folketrygden.

Har du rett på offentlig tjenestepensjon?

Leverandører av offentlig tjenestepensjoner er Statens Pensjonskasse, livsforsikringsselskaper (KLP, Storebrand, Vital og Oslo Pensjonsforsikring) og pensjonskasser. Hvis du er usikker på hvilken ordning du er tilknyttet, kan du spørre din arbeidsgiver.

For å få vite mer om det regelverket som gjelder i den ordningen du er medlem i, kan du kontakte din tjenestepensjonsleverandør.

Sist endret: Desember 2010/ET