Spørsmål og svar om egen pensjonskonto

Gå til hovedinnhold

Spørsmål og svar om egen pensjonskonto

Hva er egen pensjonskonto?

Egen pensjonskonto innebærer at alle som er ansatt i privat sektor og som har innskuddspensjon får samlet pensjon som er oppspart fra tidligere. Pensjonen samles på din pensjonskonto i innskuddspensjonsordningen du har hos din nåværende arbeidsgiver.

Pensjonskontoen forvaltes av den pensjonsleverandøren som arbeidsgiveren din har valgt. Du har anledning til å velge en annen leverandør om du ønsker det.

Hvis du har flere arbeidsgivere, blir pensjonssparingen samlet på den kontoen hvor du har spart opp mest pensjon. 

De aller fleste får lavere pensjonskostnader med egen pensjonskonto. Når alle pensjonsavtalene dine samles ett sted, slipper du å betale administrasjonskostnaden for hver enkelt avtale. Hvis du i tillegg har egen pensjonskonto i   innskuddspensjonsordningen du har hos din arbeidsgiver, vil arbeidsgiver dekke alle administrasjonskostnadene. Du får dessuten samme pris for forvaltning som arbeidsgiveren din har fremforhandlet.

Pensjonskapitalbevis du har fra tidligere arbeidsforhold overføres automatisk til egne pensjonskonto med mindre du reserverer deg mot overføring. Det jobbes med å utvikle en reservasjonsportal hvor du kan gjøre reservasjoner. Her vil du også få oversikt over hvilke avtaler du har og prisene for disse.   

Du kan også samle pensjonskapitalbevis fra «gamle» individuelle spareavtaler på egen pensjonskonto (IPS etter 2008-reglene og IPA), men for å få disse avtalene samlet på egen pensjonskonto må du ta kontakt med pensjonsleverandøren som forvalter avtalen  

Egen pensjonskonto følger deg gjennom hele din yrkeskarriere så lenge du er ansatt i en bedrift med innskuddspensjon.

Hvordan får jeg egen pensjonskonto?

Du trenger ikke gjøre noe for å få egen pensjonskonto. Kontoen opprettes automatisk i den innskuddspensjonsordningen du har hos din arbeidsgiver. 

Pensjonskapitalbevis du har fra tidligere arbeidsforhold overføres automatisk til egen pensjonskonto med mindre du reserverer deg mot overføring. 

Hvis du ikke ønsker at pensjonskapitalbevisene skal samles på din egen pensjonskonto, vil du få mulighet til å reservere deg mot dette. Du har tre måneder på deg til å reservere deg.

Du vil også få muligheten til å fremskynde samling av pensjonskapitalbevisene før tremånedersfristen har utløpt, og til å flytte pensjonskapitalbevisene til en annen leverandør enn den din arbeidsgiver benytter.

Hva skjer med pensjonsmidler som overføres til egen pensjonskonto?

Pensjonsmidler som overføres til egen pensjonskonto vil få samme investeringsvalg som innskuddspensjonen din. Du kan til enhver tid endre investeringsvalg på egen pensjonskonto innenfor de investeringsalternativer (profiler eller fond) arbeidsgiver har valgt for innskuddspensjonsordningen.  Ønsker du andre investeringsalternativer for tidligere pensjonsopptjening må du flytte pengene ut av egen pensjonskonto eller velge pensjonsleverandør selv. 

Ta kontakt med den pensjonsleverandør du har gjennom din arbeidsgiver hvis du har spørsmål om investeringsvalgene som gjelder for din avtale.   

Pensjonsmidlene som overføres slås sammen, men holdes atskilt på egen pensjonskonto. Dette slik at leverandøren kan beregne riktige kostnader for deg og din arbeidsgiver (arbeidsgiver skal betale for forvaltning av pensjon under opptjening mens du selv betaler for forvaltning av tidligere opptjening).   

Du kan flytte pensjonsavtalene dine ut igjen, men de vil da være én avtale og kan ikke deles opp i de opprinnelige avtalene.   

Må jeg ha egen pensjonskonto hos den pensjonsleverandør arbeidsgiver har valgt?

Du kan velge hvilken pensjonsleverandør som skal forvalte pensjonskontoen din, enten bedriftens leverandør eller en annen leverandør. At du som ansatt kan velge hvem som skal forvalte innskuddspensjonsordningen din er helt nytt.   

Valg av pensjonsleverandør kan påvirke pensjonskostnadene dine, enten i positiv eller negativ retning. Dette bør du undersøke før du eventuelt velger leverandør.  

Du trenger ikke å samle dine pensjonsmidler på egen pensjonskonto hvis du ikke ønsker det. Men vær oppmerksom på at dersom du ikke samler pensjonsmidlene dine vil du fortsette å betale administrasjonskostnader for de avtalene du ikke slår sammen  

Hvilke fordeler innebærer egen pensjonskonto?

Det er flere fordeler. Har du pensjonskonto hos den pensjonsleverandøren som arbeidsgiveren din har valgt slipper du å betale administrasjonskostnader. Forvaltningskostnadene kan også bli lavere fordi du får de samme prisene som arbeidsgiveren din har. Disse er ofte lavere da bedrifter har bedre forhandlingsposisjon enn deg som privatperson. Ved å få samlet pensjonsavtalene dine ett sted får du også bedre oversikt over hva du har oppspart i pensjon.

De aller fleste får lavere pensjonskostnader med egen pensjonskonto. Når alle pensjonsavtalene dine samles ett sted, slipper du å betale administrasjonskostnaden for hver enkelt avtale. Hvis du i tillegg har egen pensjonskonto i   innskuddspensjonsordningen du har hos din arbeidsgiver, vil arbeidsgiver dekke alle administrasjonskostnadene. Du får dessuten samme pris for forvaltning som arbeidsgiveren din har fremforhandlet. 

Hvem får egen pensjonskonto?

Ansatte i privat sektor med innskuddspensjon får egen pensjonskonto. Ansatte i offentlig sektor og ansatte i privat sektor som har ytelsespensjon og hybridpensjon får ikke egen pensjonskonto og får dermed ikke samlet pensjonsopptjening automatisk. Du bør likevel undersøke om du har pensjon som kan samles. Gå inn på Norsk Pensjon for å få en oversikt over dine pensjonsavtaler, og ta kontakt med pensjonsleverandøren din for å få nærmere råd. 

Hva betaler arbeidsgiver hvis jeg velger pensjonsleverandør selv?

Arbeidsgiver betaler inn månedlig pensjonssparing (innskudd) og betaler også for administrasjon og forvaltning av den pensjonen du tjener opp mens du jobber i bedriften.

Hvis du har valgt leverandør selv, kompenserer arbeidsgiver for deler av kostnadene dine. Hvis leverandøren din har høyere priser enn arbeidsgivers leverandør, må du dekke merkostnadene selv. Hvis leverandøren din har lavere priser, vil besparelsen gå inn på kontoen din som mersparing.

Kan jeg reservere meg mot å få egen pensjonskonto?

Alle som har innskuddspensjon hos sin arbeidsgiver får opprettet egen pensjonskonto, men du kan reservere deg mot at pensjonskapitalbevisene dine automatisk samles på din egen pensjonskonto. Du må reservere deg innen tre måneder etter at du har mottatt informasjon om din egen pensjonskonto.   

Finans Norge utvikler en reservasjonsportal i Norsk Pensjon hvor du skal kunne gå inn og reservere deg mot å få pensjonsmidler samlet på egen pensjonskonto. Dersom du reserverer deg, vil pensjonsmidlene dine ikke bli samlet, og du må betale administrasjonskostnader for hver av avtalene du velger å reservere.  

En reservasjon gjelder i ubegrenset tid inntil du selv opphever den.

Hvis du før reservasjonsfristen utløper vet at du ønsker å samle pensjonsmidlene på egen pensjonskonto, kan du også velge å fremskynde overføringen. 

Hvis du senere angrer på at du ikke reserverte deg kan du likevel flytte tidligere pensjonsopptjening ut igjen (da vil disse utgjøre én kontrakt), og du kan også velge å flytte hele pensjonskontoen til en annen leverandør.  

Hvilke pensjonsavtaler kan samles på egen pensjonskonto?

Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold overføres automatisk. Det gjelder noen unntak. Blant annet kan pensjonskapitalbevis hvor pensjonsuttak allerede er påbegynt ikke overføres til egen pensjonskonto.

Andre pensjonsavtaler må du kontakte pensjonsleverandøren din for å få samlet på egen pensjonskonto. Dette gjelder:  

  • Pensjonskapitalbevis med årlig rentegaranti  
  • Pensjonskapitalbevis med særaldersgrense    
  • Individuelle pensjonsspareavtaler (IPS) som er inngått før 2017   
  • Avtaler etter det tidligere IPA-regelverket  

Fripoliser, oppsatt pensjon fra offentlig tjenestepensjon og pensjonsbevis fra hybridpensjon overføres ikke til egen pensjonskonto  

Hva skjer med min egen pensjonskonto når jeg slutter eller bytter arbeidsgiver?

Hvis du slutter, får du med deg all pensjon du har spart opp hos arbeidsgiver, uansett hvor lenge du har jobbet. Hvis du begynner hos en ny arbeidsgiver i privat sektor som har innskuddspensjon, får du opprettet en ny pensjonskonto hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør eller hos den leverandøren som du selv har valgt. Den tidligere oppsparte pensjonen samles automatisk på den nye pensjonskontoen med mindre du reserverer deg mot dette.

Egen pensjonskonto følger deg gjennom hele din yrkeskarriere så lenge du er ansatt i en bedrift som har innskuddspensjon.

Jeg har flere arbeidsgivere – hos hvilken arbeidsgiver får jeg opprettet egen pensjonskonto?

Har du flere arbeidsgivere som har innskuddspensjon får du en egen pensjonskonto for hvert arbeidsforhold.
 
Pensjonskapitalbevis du har fra tidligere arbeidsforhold overføres til den pensjonskontoen hvor din opptjente pensjonskapital er størst.

Hva om jeg blir ufør?

Hvis du blir ufør beholder du pensjonskontoen din. 

Som medlem i en innskuddspensjonsordning er du sikret alderspensjon ved at arbeidsgiver betaler inn et pensjonsinnskudd.

Hvis pensjonsordningen du er medlem av har uførepensjon, kan du ha krav på utbetaling av uførepensjon. Det er imidlertid ikke alle pensjonsordninger i privat sektor som har dette.

Alle innskuddspensjonsordninger har en  forsikring som heter innskuddsfritak ved uførhet. Denne forsikringen sikrer at innskudd til alderspensjon fortsatt blir betalt selv om du blir helt eller delvis ufør. Innskuddene fra denne forsikringen opphører normalt ved fylte 67 år. Innskuddsfritak gir imidlertid ikke utbetaling ved uførhet, og må ikke forveksles med uførepensjon.   

Du kan fremdeles velge hvilken pensjonsleverandør som skal forvalte pensjonskontoen din, enten bedriftens leverandør eller en annen leverandør.  

Hva innebærer det at reservasjonsfristen utløp 1. mai?

For pensjonskapitalbevis som er utstedt før 1. februar i år var fristen for å reservere seg mot automatisk samling av pensjonskapitalbevis på egen pensjonskonto 1. mai. At reservasjonsfristen har utløpt innebærer at det ikke lenger er mulig å reservere seg mot samling av pensjon eller eventuelt fremskynde samling av pensjon til egen pensjonskonto.

Når får jeg samlet min pensjon på egen pensjonskonto?

Det er ca. 75 milliarder kroner i pensjonskapitalbevis som skal flyttes til egen pensjonskonto etter 1. maiFor å unngå å påføre finansmarkedene press og dermed unødig kursrisiko for alle som nå får egen pensjonskonto, har myndighetene åpnet for at flyttingen av disse pensjonsmidlene skal fordeles gjennom 2021. På Norskpensjon.no kan du finne informasjon om hvilken periode din pensjon er planlagt samlet på egen pensjonskonto og du vil få samlet all pensjonen din på én gang.