Skatteregler

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Skatteregler


I dette faktaarket finner du følgende innhold:

Individuell kapitalforsikring

Det gis ikke inntektsfradrag for innbetalinger til en kapitalforsikring. Det skal skattes av avkastningen på forsikringen, og innestående beløp skal føres som formue. For individuelle kapitalforsikringer som er fondsforsikringer, dvs. som har investeringsvalg, betales det ikke skatt på avkastning før ved utbetaling.

Individuell pensjonsordning med skattefordel

Individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA) ble avviklet med virkning fra og med inntektsåret 2007. I 2008 ble det vedtatt en ny lov: lov om individuell pensjonsordning.

Etter denne ordningen kan alle personer over 18 år få fradrag i skattepliktig inntekt for innbetaling på inntil 15 000 kroner per år til en ny individuell pensjonsordning. Pensjonsordningen skal gi rett til alderspensjon. Pensjonsordningen kan i tillegg omfatte forsikringer som dekker innskuddsfritak eller premiefritak ved uførhet og forsikringer som gir rett til uførepensjon eller andre uføreytelser, rett til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer, samt rett til barnepensjon.

Årlig innbetaling av innskudd, premie og vederlag til ordningen begrenses oppad til 15 000 kroner per person. Minst en tredjedel av årlig innbetaling skal gå til alderpensjon.

I tillegg til at det gis et årlig fradrag i skattepliktig inntekt på inntil 15 000 kroner, utsettes skattlegging av avkastning av pensjonskapitalen til midlene utbetales.

Utbetalingene skattlegges som pensjon. Det skal ikke svares formuesskatt av innestående midler.

Retten til fradrag for innbetalinger til såkalte ”IPA-kontrakter” ble avviklet med virkning fra 12.05.2006. I februar 2007 ble det fastsatt overgangsregler som blant annet innebærer at personer med IPA-kontrakt har rett til å inngå ny avtale med forsikringsselskapet på tilsvarende vilkår uten å gi nye helseopplysninger. Etter loven skal fristen for å inngå en ny avtale som nevnt kortes ned fra utløpet av 2010 til 30.06.2009. Videre er det gitt regler for avslutning av eksisterende IPA-kontrakter.

Individuelle livrenter

For individuell pensjonsforsikring som ikke oppfyller kravene for skattefradrag for individuell pensjonsordning (livrenter), gis det ikke inntektsfradrag ved ligningen for premien. Utgangspunktet i skatteloven er at livrenter skattlegges ved utbetaling. Skatteplikten er imidlertid begrenset til den del av livrenten som anses å gå ut over tilbakebetalingen av premie for forsikringen (avkastningen).

Verdien av livrenter er skattepliktig formue. 

Kollektive livrenter

Kollektive livrenter er kollektive tjenestepensjonsordninger som ikke følger lov om foretakspensjon eller lov om innskuddspensjon, og som heller ikke kan tegnes som obligatorisk tjenestepensjon. Typisk vil kollektive livrenter kunne dekke pensjon for lønn over 12 G (folketrygdens grunnbeløp). Premien skal behandles som lønn for arbeidstakeren.

Etter gjeldende regler har arbeidsgiver fradragsrett for innbetalinger til kollektive livrenteordninger for arbeidstakere i inntektsgivende aktivietet. Innbetalingen (premien) skattlegges som hovedregel som lønn (natuaralytelse) for arbeidstakeren.

Utbetalinger fra kollektive livrenter hvor premien i sin helhet er skattlagt som lønn skal skattlegges på samme måte som utbetalinger fra individuelle livrenter. Det vil si at det bare er avkastningen som beskattes. Denne beskattes som alminnelig inntekt med en sats på 28 %.

Kronisk syke og uføre

Kronisk syke eller uføre vil kunne ha krav på et særfradrag for sykdom ved ligningen etter skatteloven § 6-83. Se egen omtale på faktaark om helsevurdering og forsikring.

Obligatorisk tjenestepensjon, foretakspensjon og innskuddspensjon

Av lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) går det fram at arbeidsgivere som faller inn under loven, plikter å opprette en pensjonsordning for sine ansatte. Ordningen må oppfylle de kravene som OTP-loven stiller til ordningen.

Det følger av OTP-loven at pensjonsordningen enten skal tegnes etter foretakspensjonsloven eller etter innskuddspensjonsloven. Uavhengig av hvilken lov pensjonsordningen tegnes etter, har arbeidsgiver og arbeidstaker fradragsrett for de innbetalingene de gjør til ordningen.

Pensjonsutbetalinger fra ordningen skattlegges som alminnelig inntekt og personinntekt etter lav sats for mottakeren. Rettighetene i pensjonsordningen er ikke skattepliktig formue for rettighetshaveren.

Offentlig tjenestepensjon

Arbeidsgiver og arbeidstaker har fradragsrett for de innbetalingene de gjør til ordningen. Pensjonsutbetalinger fra ordningen skattlegges som alminnelig inntekt og personinntekt etter lav sats for mottakeren. Rettighetene i pensjonsordningen er ikke skattepliktig formue for rettighetshaveren.


Sist oppdatert: August 2009/BB