Individuell pensjonssparing

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Individuell pensjonssparing

I tillegg til folketrygden har de fleste arbeidstakere i Norge nå tjenestepensjon via jobben. Imidlertid vil det fremdeles være personer som av forskjellige grunner faller utenfor en obligatorisk tjenestepensjon og som derfor vil kunne ha behov for tilleggssparing. Mange vil også ha behov ut over det tjenestepensjonsordningen på jobben gir, siden minstekravet i en obligatorisk tjenestepensjon ikke er veldig stort.

Hvem har behov for privat pensjonssparing?

Behovet for privat pensjonssparing avhenger blant annet av:

  • hva folketrygden gir
  • hva tjenestepensjonsordningen gir
  • hvilken levestandard som ønskes i pensjonstilværelsen
  • gjeld
  • andre sparemidler

På nettsidene til  Norsk Pensjon eller NAV kan du beregne din pensjon.

Når bør sparingen begynne?

40-årsalderen kan for mange være et kritisk tidspunkt når det gjelder å vurdere egen pensjonssparing. Mange vil da være ferdig med etableringskostnader, samtidig som pensjonsalderen er såpass mange år unna at det kan oppnås god effekt av sparingen.

Spar langsiktig

  • Benytt selskapenes kunderådgivere for å få veiledning. Tenk langsiktig både på sparing og avkastning.
  • Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning og de oppgitte avkastningene til pensjonsforvalterne kan være vanskelige å sammenligne.
  • Sammenlign kostnader, gebyrer, honorarer og fleksibilitet.
  • Vær bevisst risikoelementet ved sparing i fond (uten avkastningsgaranti), vurder å spre sparemidlene på flere fond.

Individuell pensjonssparing med skattefordel

I 2008 ble det vedtatt en ny lov om individuell pensjonsordning med skattefordel (IPS) med virkning fra inntektsåret 2008. Denne ordningen muliggjør egen skattebegunstiget pensjonssparing som supplement til eventuell pensjon fra folketrygd, AFP eller tjenestepensjon.

Maksimalt sparebeløp er 15.000 kroner per år. Du får 4050 kroner i redusert skatt om du sparer 15 000 kroner per år i IPS (dvs. en skattesats på 27%). Pengene er bundet til pensjon og beskattes som inntekt. En utfordring er at skattereglenes utforming gjør at ordningen ikke er like gunstig for alle, men avhenger av hvilken inntekt og skatt du vil ha som pensjonist.

Det maksimale sparebeløpet i denne ordningen har vært uendret siden innføringen. Regelverket for individuell pensjonssparing er tilpasset endringene i folketrygden ved at pensjonen kan tas ut fra 62 år.

Tilleggsytelser

Individuell pensjonsordning med skattefordel kan inneholde ren sparing til alderspensjon, eller også tilleggsytelser som innskuddsfritak, uførepensjon og etterlattepensjoner. Det er krav om at minst 1/3 av innbetalt beløp skal gå til sparing til alderspensjon. Det er gitt tidligste pensjonsaldre i loven.

Skattereglene er slik at det gis inntektsfradrag for innbetalt beløp, ingen skatt på innestående beløp og inntektsskatt på utbetalingene.

Individuelle pensjoner kan tegnes med investeringsvalg, og kalles da gjerne fondsforsikring eller link. Den enkelte kan da selv velge hvordan midlene skal investeres i forskjellige fond som forsikringsselskapet eller forvaltningsselskapet for verdipapirfond tilbyr.

Individuell pensjonssparing med skattefordel kan opprettes i forsikringsselskap, pensjonsforetak, banker og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Livrente

Individuell pensjonssparing kan også skje via en individuell livrente. Da gjelder andre skatteregler enn for individuell pensjonssparing med skattefordel. Innbetaling foretas fra beskattede midler. Det kommer ikke skatt på utbetalingen, bortsett fra på avkastningen, som ved utbetaling beskattes med 28 prosent.

Fra og med 2007 ble skattereglene for livrenter endret ved at det ble innført formuesskatt på innestående midler.

Det er ikke gitt når pensjonen kan tas ut, men lengden av spareperiode og utbetalingsperiode må minst være 12 år, hvorav utbetalingsperioden må være minst 6 år. Livrenter kan inneholde alderspensjon og/eller premiefritak, uførepensjon og etterlattedekninger.

Også livrenter kan tegnes med investeringsvalg. Det er kun forsikringsselskaper som kan tilby livrenteprodukter (ikke banker og forvaltningsselskaper for verdipapirfond).

Individuell kapitalforsikring

Enkelte ønsker å spare til alderdommen ved en individuell kapitalforsikring. Dette er et produkt som gir en engangsutbetaling og ikke månedlige utbetalinger som pensjon. Dagen produkter innen individuell kapitalforsikring åpner imidlertid for at en kan ta ut midler ved behov/ønske, og flere benytter derfor denne spareformen for å spare til alderdommen.

Se også faktaarket Individuell kapitalforsikring.

Sist oppdatert: juni 20104 ET