Pensjonsaldersgrenser

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Folketrygden

I henhold til dagens regler må du ha fylt 67 år for å kunne motta alderspensjon fra folketrygden. I tillegg sier hovedregelen at du må ha bodd i Norge i minst tre år etter fylte 16 år, og at du fortsatt er medlem av folketrygden.

Du kan fortsette i arbeid etter at du har tatt ut alderspensjon. Alderspensjonen blir ikke redusert før du fyller 69 år. Fra måneden etter du har fylt 69 år, er størrelsen på alderpensjonen avhengig av arbeidsinntekten. Hvis den årlige arbeidsinntekten ikke overstiger 2 G kan du motta full pensjon.

Ved fylte 70 år er det en ubetinget rett til alderspensjon fra folketrygden (etter dagens regler), det vil si at det ytes alderspensjon uavhengig av eventuell annen inntekt og pensjonsopptjeningen avsluttes.

I forbindelse med pensjonsreformen vil det i 2011 bli innført fleksibel alderspensjon i folketrygden fra fylte 62 år (opptil 75 år). Samtidig som du tar ut pensjon, skal du kunne fortsette å jobbe så mye du vil, uten avkortning av pensjon som følge av arbeidsinntekt.    

Avtalefestet pensjon (AFP)

I AFP er laveste pensjonsalder 62 år. Det trer i kraft en ny ordning med AFP i privat sektor fra 2011  som et tillegg til alderspensjons fra folketrygden. Dagens AFP videreføres som en tidligpensjonsordning for offentlig ansatte.

Private tjenestepensjonsordninger

Tjenestepensjonsordninger i privat sektor opprettet i tråd med gjeldende lov om foretakspensjon eller lov om innskuddspensjon, har i utgangspunktet 67 år som laveste pensjonsalder. Det er imidlertid gitt særaldersgrenser for følgende yrker:

Pensjonsalder 55 år: Flypiloter
                                  Dykkere
Pensjonsalder 60 år: Flybesetningsmedlemmer unntatt piloter
Pensjonsalder 62 år: Yrkessjåfører
Pensjonsalder 65 år: Sykepleiere
                                  Bergverksarbeidere under dagen
                                  Kranførere
                                  Førere av gravemaskiner og bulldoserkjørere
                                  Yrkesakkvisitører i forsikring
                                  Reisende (selgere)
                                  Reingjetere
                                  Ansatte på faste oljeinstallasjoner til havs
                                  Sjåførlærere

Pensjonsaldersgrensen i lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon samt regler om særaldersgrenser for enkelte yrker, vil bli vurdert på nytt som følge av at Stortinget har besluttet å innføre fleksibel pensjonsalder fra 62 år i folketrygden fra 2011. 

Individuelle pensjonsordninger

Ny lov om individuelle pensjonsordninger trådte i kraft i 2008. Etter denne loven er pensjonsalderen 67 år, men kan være lavere etter visse kriterier, og er tenkt å følge fleksibel pensjonsalder i folketrygden når denne innføres.

Statens Pensjonskasse

Den alminnelige aldersgrensen i staten er 70 år. Ved nådd aldersgrense plikter medlemmet å slutte i stillingen. Dersom summen av tjenestetiden og alder er minst 85 år eller at en har fylt 67 år, kan en imidlertid fratre med alderspensjon opptil tre år før aldersgrensen.

For enkelte yrker  er det fastsatt lavere aldersgrenser. De lavere aldersgrenser kan være 65, 63 og 60 år. Det er fastsatt lavere aldersgrense for blant annet følgende yrker:

Pensjonsalder 60 år: Militærpersonell
                                  Polititjenestefolk
                                  Brannkonstabel
Pensjonsalder 63 år:Skipsfører/maskinist
Pensjonsalder 65 år:Sjåfør
                                 Jernbanepersonell
                                 Luftfartspersonell
                                 Sykepleierpersonell
                                 Fengselspersonell
                                 Renholdspersonell

Den såkalte 85-årsregelen omtalt ovenfor innebærer at for eksempel polititjenestemenn som har en aldersgrense på 60 år, kan velge å pensjonere seg ved fylte 57 år såfremt han eller hun har minst 28 års tjenestetid.

Det vil bli foretatt en ny vurdering av særaldersgrensene i forhold til mulighetene for tidligpensjonering som vil bli innført i folketrygden.

Kommunal tjenestepensjon

Aldersgrensene i kommunal sektor følger aldergrensene i staten (Statens Pensjonskasse). Det vil si at den alminnelige aldersgrensen er 70 år og at visse yrkesgrupper har særaldersgrenser. På samme måte som i staten kan man fratre med alderspensjon opptil tre år før aldersgrensen, dersom summen av tjenestetiden og alder er minst 85 år eller at en har fylt 67 år. Videre kan det tas ut alderspensjon tre år før aldersgrensen hvis summen av medlemmets alder og medlemstid i pensjonsordningen er 85 år eller mer.

Det vil bli foretatt en ny vurdering av særaldersgrensene i forhold til mulighetene for tidligpensjonering som vil bli innført i folketrygden.

Pensjonsordningen for apoteketaten

Ordningen omfatter apotekere og deres arbeidstakere. Aldersgrensen er 70 år for apotekere og provisorer. For andre medlemmer av pensjonsordningen er aldersgrensen 68 år. Medlemmene har rett til alderspensjon tre år før aldersgrensen såframt summen av medlemmets tjenestetid og alder er minst 85 år eller medlemmet ved fratreden har fylt 67 år.

Det vil  bli foretatt en ny vurdering av særaldersgrensene i forhold til mulighetene for tidligpensjonering som vil bli innført i folketrygden.

Andre lovfestede førtidspensjonsordninger for særskilte grupper

Det offentlige har ved egne lover også medvirket til lavere pensjonsalder for andre særlig krevende yrker. Dette gjelder:

  • Pensjonstrygden for sjømenn
    I utgangspunktet kan det gis alderspensjon fra fylte 60 år, forutsatt at vedkommende har sluttet i aktiv sjøtjeneste. Det er en glidende pensjonsalder mellom fylte 60 og fylte 65 år for arbeidstakere med lite fartstid etter fylte 40 år og som begynte i pensjonsgivende tjeneste etter 31. desember 1968. Når vedkommende fortsatt er i aktiv sjøtjeneste, er aldersgrensen 62 år.
  • Pensjonstrygden for fiskere
    Alderspensjon gis fra fylte 60 år til den som har tjent opp minst 750 pensjonsgivende uker. Alderspensjonen opphører når vedkommende fyller 67 år eller får full uførepensjon eller fulle attføringspenger fra folketrygden, eller hel avtalefestet pensjon.
  • Pensjonstrygden for sykepleiere
    Alderspensjon for sykepleiere gis fra 65 eller 70 år. Aldersgrensen er 70 år for overordnede sykepleiere, sykepleiere i administrative stillinger og undervisningsstillinger og 65 år for underordnede sykepleiere. Regler for hvilke stillinger som skal regnes som underordnede, administrative, overordnede eller undervisningsstillinger fastsettes av Finansdepartementet. 

Det vil sannsynligvis bli foretatt en ny vurdering av særaldersgrensene i forhold til mulighetene for tidligpensjonering som vil bli innført i folketrygden.

Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og statsråder

I henhold til dagens ordning er den alminnelige aldersgrensen 65 år for stortingsrepresentanter. Et medlem kan få alderspensjon opptil tre år før aldersgrensen hvis summen av medlemmets alder og medlemstid i pensjonsordningen er 75 år eller mer. Lavest mulige pensjonsalder er følgelig 62 år. Stortingsrepresentanter oppnår full opptjening etter 12 år med dagens regler.

Tilsvarende aldersgrenser gjelder for statsråder (og statsministre) som har gunstigere opptjeningsregler. Statsråder oppnår full opptjening etter 6 år med dagens regler.

Utformingen av pensjonsordningene for stortingsrepresentanter og statsråder er foreslått endret. Det foreslås at den nye pensjonsordningen for stortingsrepresentanter gjøres gjeldende fra konstituering av det nye Stortinget høsten 2009 og for regjeringsmedlemmer fra utnevnelse etter valget 2009. Dagens ordninger avvikles. De som er valgt inn på Stortinget ved valget 2009, og de som er utnevnt til å sitte i regjering etter valget 2009, omfattes av ny ordning.

Opptjeningsreglene foreslås endret slik at alle år skal telle med, i tråd med prinsippene i den nye folketrygden. Forslagene til nye regler må vedtas av nytt Storting til høsten.  


Sist oppdatert: Juli 2009/ET