Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Lov om obligatorisk tjenestepensjon

 • Fra og med 2006 skal alle foretak ha opprettet obligatorisk tjenestepensjonsordning
 • Ordningene skal følge lov om innskuddspensjon eller lov om foretakspensjon. Det er med andre ord valgfritt å tegne innskudds- eller ytelsespensjon
 • Foretakene skal betale kostnader og premie-/innskuddsfritak ved uførhet i tillegg til alderspensjonspremiene/innskuddene
 • Nye foretak som skal etablere pensjonsordningen innen seks måneder etter at foretaket er opprettet
 • Staten, kommunene, statlige og kommunale foretak og ”fristilte foretak” har pensjonsordninger i tråd med tariffavtale eller lov. Disse er derfor ikke omfattet av lov om obligatorisk tjenestepensjon

Nye regler

Regelverket for tjenestepensjoner skal tilpasses endringene i folketrygden, og det ble i oktober 2010 lagt fram et lovforslag som bygger på en rapport fra Banklovkommisjonen. Lovendringene vil etter planen bli gjort gjeldende fra 1. januar 2011.

Banklovkommisjonen arbeider videre med forslag til nye endringer (fase 2) i tjenestepensjonsordningene. Dette arbeidet ventes ferdigstilt sommeren 2011.

Les også: FNOs høringsuttalelse om pensjonslovene og folketrygden fra 08.07.2010.

Foretak som plikter å opprette pensjonsordning

Et foretak plikter å opprette tjenestepensjonsordning dersom foretaket har:

 • minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling,
 • minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
 • personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Krav til innskuddsordninger

 • Innskudd på minimum 2 % av lønn mellom 1 og 12 G (G er grunnbeløpet i folketrygden)
 • Utbetaling i minimum 10 år fra pensjonsalder
 • Ordningen skal inkludere innskuddsfritak ved uførhet (i tillegg til 2 % innskudd)
 • Kostnader skal dekkes av foretaket i tillegg til pensjonsinnskuddene
 • Kostnader knyttet til endring av porteføljen dekkes av arbeidstaker dersom denne har investeringsvalget

Krav til ytelsesordninger

 • Pensjonsplanen skal være utformet slik at den minst vil gi en alderspensjon – for en klart overveiende del av arbeidstakerne i foretaket – som tilsvarer alderspensjon fra en pensjonsordning med innskuddspensjon som oppfyller kravene til OTP
 • Det er ikke fastsatt konkrete grenser for minstekravet til ytelsesbaserte ordninger

Selvstendig næringsdrivende og liknende

 • Det er adgang, men ikke plikt, til å tegne innskuddspensjonsordning for selvstendig næringsdrivende, for personlig deltaker i deltakerlignet selskap eller for ansatt eier av aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Tilsvarende gjelder for frilansere. 
 • Maksimalgrense for innskudd på 4 % av lønn mellom 1 og 12 G.
 • I tillegg kan det betales premie for risikodekninger som uførepensjon og etterlattedekninger etter foretakspensjonsloven

Se for også faktaarkene Tjenestepensjon, Ytelsesbasert tjenestepensjon og Innskuddsbasert pensjon.

Sist oppdatert: Mars 2010/RM