Livsforsikring og pensjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Livsforsikring og pensjon

17 spørsmål om tjenestepensjon

A. Folketrygden - pensjonsordningen alle har krav på 1. Hva får jeg i pensjon fra folketrygden? 2. Hvordan beregnes egentlig folketrygden? 3. Kan vi stole på folketrygden i fremtiden? B. Tjenestepensjonsordning på jobben 4. Har jeg rett til tjenestepensjon fra jobben? 5. Hvordan finner jeg ut hva jeg får i (tjeneste-)pensjon fra jobben? 6. Er alle tjenestepensjonsordninger f...

Finansklagenemnda

Finansklagenemnda er et utenomrettslig tvisteløsningsorgan etablert med hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond.

Folketrygden

Folketrygden består bl.a. av alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjoner.

Forsikringsavtalen i livsforsikring

I dette faktaarket finner du: Nødvendige helseopplysninger Nemndbehandling Avkastning og andel av overskudd Premiebetaling   Betalingsfritak under arbeidsuførhet Flytting - oppsigelse Avbruddsverdi - gjenkjøp - fripolise Hvem får pengene? Hvordan sikre at "rett person" får pengene?

Fripoliser

En fripolise er en pensjonsforsikring du får dersom du slutter hos en arbeidsgiver som hadde en privat tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Etter at du har sluttet hos arbeidsgiveren vil du få en fripolise, samtidig som du vil få tilbud om å fortsette premiebetalingen på pensjonsforsikringen. Dersom du ikke velger videre premiebetaling, står du igjen med fripolisen.

Genetisk informasjon

Utviklingen i genforskningen er i ferd med å revolusjonere legevitenskapen. En viktig konsekvens av genteknologien er økt innsikt i sykdomsmekanismene gjennom forståelsen av genenes funksjon og hvilke funksjonsfeil som genererer sykdom. Dette gir blant annet grunnlag for bedre sykdomsdiagnostikk, nye behandlingsmuligheter og en mer effektiv sykdomsforebygging.

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring er en dødsfallsforsikring - eventuelt tilknyttet en uføredekning - som en arbeidsgiver kan tegne for sine ansatte, eller som du selv kan tegne som medlem av en fagorganisasjon eller annen økonomisk gruppe. Utbetalingen skjer i form av et engangsbeløp.

Helsevurdering

Helseopplysninger ved tegning av forsikring Hvorfor spør forsikringsselskapene om helseopplysninger Nemnda for helsevurdering Retningslinjer for helsevurdering

Hvorfor spør forsikringsselskapene etter helseopplysninger?

Her får du svar på noen vanlige spørsmål om hvorfor du må gi forsikringsselskapene helseopplysninger når du skal tegne forsikring. Har forsikringsselskapet lov til å be om helseopplysninger? Hvorfor spør forsikringsselskapet om helseopplysninger? Hva gjør forsikringsselskapet med helseopplysningene? Kan forsikringsselskapet misbruke opplysningene jeg gir?    Hva om jeg ikke...

Individuell kapitalforsikring

Innebærer at forsikringen gir en engangsutbetaling, i motsetning til en renteforsikring (pensjonsforsikring) som gir terminvise utbetalinger over et avtalt tidsrom. Kapitalforsikring kan være en forsikring med ren risikodekning for død og/eller uførhet og i kombinasjon med sparing.

Informasjonsfilmer om pensjon

Furore film har produsert sju informasjonsfilmer om pensjon i samarbeid med bl.a. Finans Norge. Filmene ligger på YouTube og kan benyttes av alle som ønsker å informere om pensjon.

Innskuddsbasert tjenestepensjon

En innskuddsbasert pensjonsordning er en tjenestepensjonsordning der årlig premie er fastsatt som en prosentandel av lønn. Pensjonen vil avhenge av innbetalingene og avkastningen av de innbetalte pensjonspremiene.

Legers rolle og ansvar i forsikringssaker

Her kan du lese om: Legens hovedoppgaver Legens rolle ved tegning Legens rolle ved skademelding Tidligere skade Medisinsk invaliditet Ervervsmessig uførhet Rehabilitering Valg av lege Legens hovedoppgaver   Ved tegning skal legen gi en vurdering av forsikringssøkers helsetilstand til bruk for forsikringsselskapet som grunnlag for en riktig risikovurdering. Som grunnlag for...

Livsforsikring og andre personforsikringer

Noen generelle råd Dødsrisiko- og uføreforsikring bør prioriteres hvis du har forsørgeransvar Uføreforsikring er også aktuelt for barn og ungdom Gruppelivsforsikring er ofte billigere enn individuelle forsikringer Helseforsikring kan sikre rask behandling ved alvorlig sykdom Ulykkesforsikring er et rimelig tilleggsvern. Husk at den ikke gjelder ved sykdom Betalingsfritak...

Nemnda for helsevurdering

For å vurdere hvordan helsemessige forhold kan påvirke dødelighet, fremtidig uførhet og sykdomsrisiko hos forsikringssøkere, har forsikringsselskapene gått sammen og dannet nemnda for helsevurdering. Nemndas arbeid kommer forbrukeren til gode ved at utvidet kunnskap gjør det mulig å tilby forsikring til personer som ellers ville fått avslag.

Norsk Pensjon

Selskapet Norsk Pensjon AS er en ikke-kommersiell nettportal. Formålet er å gi alle med pensjonsrettigheter en samlet oversikt over opparbeidede rettigheter i ulike pensjonsordninger. Selskapet ble stiftet i 2006 av sju livsforsikringsselskaper som er medlemmer i Finans Norge. 

Offentlig tjenestepensjon

I offentlig sektor er alders-, uføre- og etterlattepensjon som hovedregel obligatorisk. De ansatte i offentlig sektor er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse, i livsforsikringsselskaper som leverer offentlige ordninger (DNB Livsforsikring, KLP, Oslo Pensjonsforsikring eller Storebrand Livsforsikring) eller i en pensjonskasse.

Pensjonskalkulatorer

Pensjonskalkulatorer for beregnet folketrygd i offentlig og privat tjenestepensjon.

Pensjonsreformen

Pensjonsreformen gjelder fra 2011. Reglene både for opptjening og uttak av pensjon blir endret vesentlig. Den viktigste endringen er fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år. Dess lenger du jobber, dess høyere blir pensjonen.

Pensjonsreformen 2011

Fra 2011 kan de fleste over 62 år ta ut alderspensjon fra folketrygden, forutsatt tilstrekkelig høy opptjening. Den årlige pensjonen blir lavere desto tidligere den tas ut. Tjenestepensjonsordningene og individuelle pensjonsordninger er tilpasset endringene i folketrygden som trådte i kraft fra årsskiftet. Det er også innført en ny AFP ordning i privat sektor som er helt uli...

Privat tjenestepensjon

Tjenestepensjon (kollektiv pensjonsforsikring) tegnes av arbeidsgiver til fordel for sine arbeidstakere og eventuelt deres etterlatte som et supplement til folketrygden. De ansatte og deres familie sikres økonomisk trygghet gjennom å få en årlig ytelse ved pensjonsalder, eventuelt også pensjon ved uførhet eller ved død.

Register over forsikringssøkere og forsikrede - ROFF

Forsikringsselskapene tilknyttet Finans Norge som selger livsforsikring eller andre personforsikringer der det er helsevurdering ved tegning, har et felles Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). Finans Norge administrerer registeret på vegne av medlemsbedriftene.

Retningslinjer for helsevurdering

Retningslinjer for helsevurdering er utarbeidet av Nemnda for helsevurdering - NHV. Retningslinjene er kun veiledende for forsikringsselskapene i enkeltsaker. Et selskap har anledning til å treffe en mildere eller strengere avgjørelse enn den som er anbefalt av NHV. I de fleste tilfellene følger imidlertid forsikringsselskapene NHVs anbefalinger.

Ytelsesbasert tjenestepensjon

En ytelsesbasert pensjonsordning er en tjenestepensjonsordning som gir en avtalt pensjonsutbetaling til de ansatte ved pensjonsalder. Pensjonen fra bedriften fastsettes slik at en beregnet folketrygd og pensjon til sammen utgjør en viss prosent av sluttlønnen.