Internasjonal rapporteringsstandard for OMF-foretak

Gå til hovedinnhold

Internasjonal rapporteringsstandard for OMF-foretak

Den europeiske bransjeforeningen for covered bonds, European Covered Bond Council (ECBC) har utviklet en felles rapporteringsstandard for utstedere av OMF/covered bonds. Finans Norge oppfordrer alle norske OMF-foretak til å benytte denne.

Hus. Illustrasjonfoto

Det internasjonale markedet for OMF (covered bonds) består av en rekke utstedere med ulik struktur. Det har derfor stor verdi å ha et felles oppsett for informasjon om utstederne som kan bidra til økt transparens og sammenlignbarhet. En felles informasjonsmal («template») ble introdusert for norske utstedere i 2012. I senere tid har det på europeisk nivå blitt etablert en tilsvarende felles mal for alle utstedere, Harmonised Transparency Template (HTT). En tilpasset versjon av HTT erstatter nå den norske templaten.

Harmonised Transparency Template (HTT)

Den europeiske bransjeforeningen for covered bonds, European Covered Bond Council (ECBC), lanserte i 2012 «The Covered Bond Label Foundation». Formålet er å skape høy standard og økt transparens i covered bonds-markedet ved å gi utstedere et kvalitetsstempel («label») dersom de tilfredsstiller visse spesifiserte krav. I forbindelse med dette arbeidet er det blitt utviklet en felles informasjonsmal som alle utstedere med slik «label» er pliktig til å benytte. Malen har fått navnet «Harmonised Transparency Template» og har fått sterk støtte fra analysemiljøer og investorer internasjonalt. Norske utstedere med «label» er DNB Boligkreditt,  Nordea Eiendomskreditt, SpareBank1 Boligkreditt, Eika Boligkreditt, SR-Boligkreditt, Møre Boligkreditt, Sparebanken Sør Boligkreditt og Sparebanken Vest Boligkreditt.

HTT tilpasset norske utstedere

I forbindelse med introduksjonen av HTT ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra DNB, Nordea, Sparebank 1 og Finans Norge. Formålet var å vurdere HTT i forhold til eksisterende norsk template, herunder behovet for å ta høyde for norske særtrekk. Resultatet av dette arbeidet ble en HTT tilpasset norske forhold. De aktuelle tilpasningene innebærer blant annet felles definisjoner (se regnearket merket «C. HTT Harmonised Glossary»).

Det er ikke anledning til å endre oppsettet i HTT. Dersom det er enkelte felt som ikke anses som relevant skal det legges inn ND1, ND2 eller ND3 avhengig av årsak. Forklaringer bak disse kodene finnes i «C. HTT Harmonised Glossary» under «2. Reason for No Data». Disclaimeren et forslag fra ECBC sin side og utstedere står fritt til å benytte egen disclaimer dersom dette er ønskelig.

Finans Norge ser det som fordelaktig at alle utstedere har et mest mulig likt informasjonsoppsett for å sørge for høy grad av transparens samt legge til rette for relative vurderinger. Alle utstedere oppfordres derfor til å ta malen i bruk.

Se oversikt til høyre på siden for HTT tilpasset norske utstedere, oversikt over endringer og spørsmål og svar (oppdateres ved behov).

Oppdateringer:

HTT har nå blitt oppdatert til 2022-versjonen.