OMF (Covered bonds)

Gå til hovedinnhold

OMF (Covered bonds)

Obligasjoner med fortrinnsrett – OMF – er blant de mest omsatte private obligasjonene på Oslo Børs, og regnes for å være et av de sikreste verdipapirene i det norske markedet, etter statsobligasjoner.

Hus. Illustrasjonsfoto

Til grunn for etableringen av OMF i 2007 lå et omfattende og detaljert lovgivningsarbeid, initiert av næringen og støttet av myndighetene. Obligasjoner med fortrinnsrett er en beskyttet betegnelse, og kun kredittforetak med begrenset, vedtektsfastsatt formål kan utstede OMF.

...etter europeisk oppskrift

Lov og forskrift er tilpasset direktivbestemmelsene i EØS-avtalen, slik at norske OMF er likestilt med ”covered bonds” fra andre europeiske land når det gjelder bankers kapitalkrav, institusjonelle investorers plasseringsregler og obligasjonenes kvalitet som sikkerhet for lån i sentralbanker.

Finanskrise og vanskelig start

OMF fikk en trang start da de første kredittforetakene begynte å legge ut nye, norske OMF omtrent samtidig som amerikanske ”subprime” boliglån begynte å skape uro på de internasjonale finansmarkedene. Alle slags boliglånsobligasjoner, også norske og andre europeiske ”covered bonds” fikk problemer i markedet. Da obligasjonsmarkedene og pengemarkedene brøt totalt sammen høsten 2008, tok norske myndigheter et aktivt initiativ for å tilføre markedet nødvendig likviditet. Dette ble gjort ved at Finansdepartementet byttet bort statspapirer mot OMF med bankene. Frem til utgangen av 2009 hadde myndighetene tatt i mot om lag NOK 230 mrd. i nye OMF, mot at banker og kredittforetak fikk statskasseveksler i bytte. 

Dermed hadde myndighetene også bidratt til å dra i gang OMF-markedet. Bytteavtalene fra 2008 og 2009 hadde en løpetid på 3-5 år og i løpet av den tiden måtte bankene ta tilbake alle de OMF-ene som ligger i statskassen og refinansiere dem i markedet. Utviklingen fra utgangen av 2009 viste at norske OMF er blitt meget godt mottatt i det internasjonale og det norske markedet. De siste obligasjonen som var en del av bytteavtalene forfalt i 2014.

24 norske utstedere

Etter hvert har norske investorer også fått øynene opp for OMF, som – nest etter statsobligasjoner – er den antatt sikreste klassen av verdipapirer i det norske markedet. Det er i dag 24 norske foretak som utsteder OMF. OMF er blant de mest omsatte private obligasjoner på Oslo Børs. De største kredittforetakene henvender seg samtidig til de store internasjonale markedene for utleggelse av norske ”covered bonds”.

Nytt regelverk

Et nytt og EU-harmonisert regelverk trådte i kraft i Norge 8. juli 2022. Dette innebar enkelte justeringer i det gamle OMF-regelverket. Blant annet innføres det to typer OMF, OMF standard og OMF premium, hvorav sistnevnte i stor grad sammenfaller med "gamle" OMF utstedt under tidligere regelverk. OMF utstedt under det forrige regelverket (dvs. utstedt før 8. juli 2022) beholder sin fordelaktige regulatoriske behandling helt til obligasjonen forfaller.

Finanstilsynet skal under nytt regelverk offentliggjøre hvilke foretak som har tillatelse til å utstede OMF standard og OMF premium. Listen er tilgjengelig på Finanstilsynets hjemmeside.

Mer informasjon om detaljene i regelverket kan leses på den europeiske OMF-foreningens (ECBC) side om Norge.

Se ellers våre engelske sider for bl.a. vår egen OMF-statistikk som oppdateres hvert kvartal.

Internasjonal rapporteringsstandard for OMF-foretak

Hus. Illustrasjonfoto

Den europeiske bransjeforeningen for covered bonds, European Covered Bond Council (ECBC) har utviklet en felles rapporteringsstandard for utstedere av OMF/covered bonds. Finans Norge oppfordrer alle norske OMF-foretak til ...