Verdipapirer og kapitalforvaltning

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Verdipapirer og kapitalforvaltning

Derivater

Derivater er kontrakter om en handel, utveksling, beregning eller lignende på vilkår som avtales ved kontraktsinngåelsen.

Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter er et samlebegrep på de eiendeler og forpliktelser som det handles med i verdipapirmarkedet, derivatmarkedet og dels valutamarkedet, og som er nærmere definert i verdipapirhandelloven.

Verdipapirhandel gjennom verdipapirforetak (fondsmegling)

Det alt vesentligste av handel med verdipapirer i Norge skjer via et verdipapirforetak. Verdipapirforetakene kjenner markedene godt og representerer inngangsporten til møteplassene der verdipapirer og andre finansielle instrumenter omsettes.

Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning eller, som det heter i verdipapirhandelloven - aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt - er en særlig konsesjonsbelagt tjeneste etter verdipapirhandelloven.

Markedsregler

Generelle atferdsbestemmelser Innsideinformasjon Flagging Primærinnsideres meldeplikt Tilbudsplikt Prospektkrav og rapportering   Generelle atferdsbestemmelser For at verdipapirmarkedet skal kunne fungere effektivt som kilde til kapital må markedsaktørene ha tillitt til at handelen skjer til priser som reflekterer verdipapirenes reelle markedsverdi. Den tilliten som...

MiFID – EUs regelverk for investeringstjenester

MiFID er betegnelsen på Markets in Financial Instruments Directive som er EUs investeringstjenestedirektiv. MiFID omtales på norsk som verdipapirmarkedsdirektivet. Direktivet er gjennomført i Norge gjennom verdipapirhandelloven som trådte i kraft 01.11.2007. Reglene regulerer bl.a. bankers og verdipapirforetaks investeringstjenester. Lovreglene utfylles i betydelig grad...

Om finansmarkedet

Finansmarkedet er en betegnelse som benyttes for markedet for omsetning av finansielle eiendeler og forpliktelser.

OMF (Covered bonds)

Obligasjoner med fortrinnsrett – OMF – er blant de mest omsatte private obligasjonene på Oslo Børs, og regnes for å være et av de sikreste verdipapirene i det norske markedet, etter statsobligasjoner.

Hus. Illustrasjonsfoto

Private equity

Private equity (privat kapital) er et samlebegrep på en spesiell type investeringsfond som investerer i bedrifter som ikke er notert på børs.

Verdipapirer

Verdipapirer er enten fordringer i form av eierandeler i selskap eller omsettelige gjeldspapirer utstedt av et selskap eller offentlig sektor.

Verdipapirfond

Verdipapirfondsandeler er forholdsmessige andeler av et verdipapirfond. Et verdipapirfond er en selvstendig formuesmasse hvor kapitalen kommer fra utstedelse av fondsandeler.

Verdipapirforetak

Verdipapirforetak opptrer som mellommenn i verdipapirmarkedet og tilbyr investeringstjenester knyttet til finansielle instrumenter etter tillatelse fra Kredittilsynet.