Oppdatert veiledning om frysbestemmelser fra UD og Finanstilsynet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Oppdatert veiledning om frysbestemmelser fra UD og Finanstilsynet

Utenriksdepartementet og Finanstilsynet har oppdatert veilederen om frysbestemmelsene som pålegger finansforetak og andre rapporteringspliktige plikter knyttet til sanksjonsregelverk. Veilederen ble først utgitt 27.06.16. Finans Norge har i samarbeid med næringen i tillegg laget en minimumsstandard for screening av egen kundedatabase mot sanksjonslistene.

Veileder

Oppdatert veileder om frysbestemmelsene hos Finanstilsynet

Veilederen har to hoveddeler; en del som gir generell informasjon om finansielle sanksjoner og restriktive tiltak, og en del som inneholder «vanlige spørsmål og svar». Formålet er å gjøre det enklere å forstå de finansielle restriksjonene i regelverket som bygger på sanksjoner fra FNs sikkerhetsråd og restriktive tiltak fra EU.

Forpliktet til å fryse midler

Finansforetak og andre rapporteringspliktige er forpliktet til å fryse midler tilhørende listeførte personer i henhold til frysbestemmelsene i sanksjons- og tiltaksforskriftene samt ved nasjonale båndleggingsbeslutninger i henhold til straffeprosessloven kapittel 15 b.

Dette innebærer en plikt til å screene egne kundedatabaser mot listeførte personer og fryse midlene ved treff mot sanksjonslistene og båndleggingsbeslutninger.

I frysveilederen anbefales det at «kundebasen må screenes hver gang listene blir oppdatert, samt at kunder må screenes ved etablering av kundeforholdet. Screening utover dette må enheten vurdere etter en risikobasert tilnærming.»

Videre er det anbefalt at alle innenlands- og utenlandstransaksjoner skal screenes med mindre «avsenderbanken vet at sin kunde ikke er sanksjonert, samt har forsikret seg om at mottakerbanken har et tilfredsstillende regime for å screene kundebasen sin mot sanksjonslistene. Dersom avsenderbanken ikke har fått en forsikring om at mottakerbanken har et tilfredsstillende regime, må den screene både avsender og mottaker av midlene».

Standard for minstekrav til praksis og rutiner for screening av egne kundedatabaser

Finans Norge har i lys av anbefalingene fra Finanstilsynet og Utenriksdepartementet i samarbeid med næringen utarbeidet en standard som definerer minstekrav til screening av egen kundedatabase, se spørsmål 17, Må enhver transaksjon screenes?,  i frysveilederen.

Standarden er en kodifisering av praksis og rutiner for minstekrav til screening av egne kundedatabaser. Bakgrunnen for standarden er å sikre kvalitet og hyppighet ved bankenes screening, slik at formålet med frys- og båndleggingsbestemmelsene oppnås.