Klimarisikorapportering for kapitalforvaltere - veiledning

Gå til hovedinnhold

Klimarisikorapportering for kapitalforvaltere - veiledning

Kapitalforvaltere er utsatt for klimarelaterte risikoer og muligheter gjennom sine investeringer. I praksis betyr dette at kapitalforvaltere må skaffe seg oversikt over de viktigste klimarisikofaktorene som de er eksponert mot og prise denne risikoen riktig. Korrekt prising gjør faren for feilinvesteringer mindre og bidrar til å allokere kapital til prosjekter som har en plass i et lavkarbonsamfunn.

Klimarisikorapportering for kapitalforvaltere - veiledning

Under er en oppsummering av TCFD sine anbefalinger til klimarisikorapportering for kapitalforvaltere, tips til nyttige eksempler og en oversikt over kommende rapporteringskrav for kapitalforvaltere på bærekraft. Teksten under må leses sammen med den overordnete veiledningen til TCFD-rammeverket.

Det vil være ulike krav til rapportering for små og store forvaltere, med større forventninger til hva store aktører rapporterer på.

Styring

Denne delen omhandler styrets involvering i klimarisiko og klimarelaterte muligheter.

TCFD har to anbefalinger for kapitalforvaltere på dette området:

  • Beskriv hvordan virksomheten jobber med eksterne forvaltere for å sikre implementering av TCFD- rammeverk for klimarelatert rapportering
  • Forskjell på krav til små og store forvaltere

Strategi

Denne delen omhandler hvordan man har identifisert klimarelaterte trusler og muligheter, og betydningen av klimarelaterte trusler og muligheter for virksomhetens forretninger, strategi og finansielle planlegging.

TCFD har to spesifikke anbefalinger til kapitalforvaltere:

  • Beskriv hvordan klimarelaterte trusler og muligheter er integrert i relevante produkter eller investeringsstrategier.
  • Beskriv hvordan hvert produkt eller investeringsstrategi kan bli påvirket av overgangen til en lavkarbonøkonomi (gjerne med en scenarioanalyse på produktnivå)

Risikostyring

Denne delen omhandler prosessene virksomheten benytter for å identifisere, vurdere og håndtere klimarelatert risiko, og hvordan dette er integrert i virksomhetens helhetlige risikostyring.

TCFD har to spesifikke anbefalinger til kapitalforvaltere:

  • Beskriv, hvor det er hensiktsmessig, aktivitet og engasjement overfor investerte selskaper for å oppmuntre til bedre rapportering og praksis relatert til klimarelatert risiko
  • Beskriv hvordan materiell klimarelatert risiko for hvert produkt eller investeringsstrategi håndteres

Mål og metoder

Denne delen handler om metodene og målene virksomheten benytter for å vurdere klimarelaterte trusler og muligheter.

TCFD har to spesifikke anbefalinger for kapitalforvaltere:

  • Beskriv parameterne brukt for å vurdere klimarelaterte trusler og muligheter i hvert fond eller investeringsstrategi. Der det er relevant, bør det beskrives hvordan disse parameterne har endret seg over tid. Der det er hensiktsmessig, burde forvaltere legge frem parametre vurdert i investeringsbeslutninger og oppfølgning/overvåking
  • Kapitalforvaltere bør legge frem klimagassutslipp, der data er tilgjengelig, forbundet med alle fond og investeringsstrategier

EU vedtok i 2019 en forordning om bærekraftsrelatert rapportering i finanssektoren - ESG offentliggjøringsforordningen. Dette regelverket vil gi føringer for hvilke parametere finansaktører, herunder kapitalforvaltere, må rapportere på fremover.

For kapitalforvaltere anbefales det å se hen til dette regelverket når man utarbeider og rapporterer på mål for klimarelaterte trusler og muligheter.

Les mer om ESG offentliggjøringsforordningen her: (LINK TIL EGEN SIDE)

Eksempler

Konkrete eksempler på klimarapportering på store, mellomstore og små forvaltere finnes på UN PRI sin hjemmeside. Link til oversikt med klimarapporteringer for 2020 fra PRI medlemmer.

Selskaper kan sorteres under kategorier: størrelse, region, type selskap