Strategi

Gå til hovedinnhold

Strategi

Beskriv aktuelle og potensielle konsekvenser av klimarelaterte trusler og muligheter på virksomhetens forretninger, strategi og finansielle planlegging.

Investorer og andre berørte interessenter trenger å forstå hvordan klimaendringer, og samfunnets tilpasning til disse, kan påvirke virksomhetens forretninger, strategi og finansielle planlegging på kort, mellomlang og lang sikt.

Anbefalt rapportering

A. Beskriv klimarelaterte trusler og muligheter virksomheten har identifisert på kort, mellomlang og lang sikt.

Hva bør det rapporteres og opplyses om?

Det bør rapporteres om forhold som oppfattes å være relevante i en kort-, mellomlang- og lang tidshorisont, inkludert en vurdering i lys av levetiden på virksomhetens eiendeler, etter som klimarelaterte konsekvenser ofte manifesteres på mellomlang eller lang sikt. Det bør i denne sammenheng opplyses om relevante risikoer og muligheter  som kan ha materiell finansiell betydning for virksomheten innenfor ulike tidshorisonter.

Risikoer og muligheter bør kategoriseres i henholdsvis fysisk risiko og overgangsrisiko. Videre er det nyttig med en beskrivelse av prosessene virksomheten har benyttet for å fastslå hvilke trusler og muligheter som kan ha materiell finansiell betydning for virksomheten. Virksomheten bør også vurdere å legge frem en beskrivelse av trusler og muligheter fordelt på sektor og geografi.

B. Betydningen av klimarelaterte trusler og muligheter for virksomhetens forretninger, strategi og finansielle planlegging.

Hva bør det rapporteres og opplyses om?

Basert på informasjonen nevnt i punktet over, bør virksomheter informere om hvordan identifiserte klimarelaterte trusler har påvirket deres forretninger, strategi og finansielle planlegging. Virksomheter bør særlig vurdere betydningen for forretninger og strategi på følgende områder:

  • Produkter og tjenester
  • Leverandørkjede/verdikjede
  • Klimatilpasningtiltak og tiltak for å redusere utslipp
  • Investeringer i forskning og utvikling (FoU)

Selskaper bør beskrive hvordan klimarelaterte forhold som hensyntas i finansielle planleggingsprosesser, hvilke tidsperioder man benytter og hvordan trusler og muligheter er prioritert. Virksomhetens rapportering bør gi et helhetlig bilde av den gjensidige avhengigheten mellom faktorer som påvirker deres evne til å skape verdi over tid. Virksomheten bør også vurdere om den bør inkludere informasjon om hvordan klimarelaterte forhold kan tenkes å påvirke den finansielle planleggingen innenfor følgende områder:

  • Driftskostnader og inntekter
  • Investeringer (CAPEX) og kapitalallokering
  • Oppkjøp og nedsalg
  • Tilgang på kapital

Dersom virksomheten benytter klimascenarioer for å utvikle informasjon om organisasjonens strategi og finansielle planlegging, bør disse scenarioene beskrives.

C. Beskriv den potensielle betydningen av ulike scenarioer, inkludert et 2C-scenario, på virksomhetens forretninger, strategi og finansielle planlegging.

Hva bør det rapporteres og opplyses om?

Virksomheter bør beskrive hvordan deres strategier sannsynligvis vil levere under forskjellige framoverskuende klimarelaterte scenarioer.

Se også egen sak om anbefalte klimascenarioer fra NGFS