Mål og metoder

Gå til hovedinnhold

Mål og metoder

Rapporter på metoder, mål og parametere («metrics and targets») som brukes for å vurdere og håndtere relevante klimarelaterte trusler og muligheter.

Investorer og andre berørte interessenter trenger å forstå hvordan en virksomhet måler og overvåker klimarelaterte trusler og muligheter. Informasjon om mål, metoder og parametere som benyttes av virksomheten gir investorer og andre berørte interessenter bedre mulighet til å vurdere virksomhetens potensielle avkastning, evne til å møte finansielle forpliktelser og eksponering mot klimarelaterte utfordringer og fremgang med tanke på å møte endringene. Slike mål og parametere gjør det også mulig for investorer og andre berørte interessenter å vurdere virksomhetens fremgang og omstillingsdyktighet, og å sammenlikne virksomheter innenfor en sektor eller industri.

A. Beskriv metodene virksomheten bruker for å vurdere klimarelaterte trusler og muligheter i lys av dens strategi og prosesser for risikostyring.

Hva bør det rapporteres og opplyses om?

Virksomheter bør informere om metoder som brukes for å måle og håndtere klimarelaterte trusler og muligheter. Virksomheter bør også vurdere å inkludere informasjon om parametere om klimarelatert risiko forbundet med vann, energi, bruk av land, avfallshåndtering – når dette er relevant og anvendelig. Der det er relevant, bør virksomheter informere om deres interne karbonpris, i tillegg til hvilke muligheter og eventuelle mål virksomheten har for inntekter fra produkter og tjenester som er tilpasset en lavkarbonøkonomi.

Tall for tidligere perioder bør også offentliggjøres, for å gjøre det mulig med en trendanalyse. Virksomheter bør også gjøre rede for metodene som er brukt for å kalkulere eller estimere klimarelaterte parametere.

B. Virksomheter bør rapportere på Scope 1, Scope 2, og hvis hensiktsmessig, Scope 3-klimagassutslipp, og de relaterte risikofaktorene.

(Dette refererer til forskjellige systemgrenser for måling av klimagassutslipp fra egen virksomhet. Scope 1 handler om egne utslipp, altså de virksomheten selv står for. Scope 2 inkluderer også utslipp knyttet til innkjøpt energi, mens Scope 3 viser til indirekte utslipp knyttet til innkjøpte varer og tjenester der utslippene foregår utenfor egen virksomhet.)

Hva bør det rapporteres og opplyses om?

Virksomheter bør informere om deres Scope 1- og Scope 2- klimagassutslipp. Dersom det er mulig og hensiktsmessig, bør virksomheter også rapportere om Scope 3-klimagassutslipp. Risikofaktorer som er forbundet med virksomhetens klimagassutslipp bør også rapporteres om.

Klimagassutslippene bør kalkuleres i tråd med anerkjent GHG-protokoll-metodologi, for å muliggjøre sammenlikninger mellom virksomheter og på tvers av jurisdiksjoner. Virksomheter kan vurdere å presentere generell industrispesifikk informasjon om klimagasseffektivitet.

C. Beskriv målene virksomheten bruker for å håndtere klimarelaterte trusler og muligheter og resultater i forhold til målene.

Hva bør det rapporteres og opplyses om?

Virksomheter bør beskrive nøkkelmål på klimaområdet, slik som klimagassutslipp, bruk av vann, bruk av energi mv., i tråd med forventede reguleringer eller markedsendringer. Andre relevante mål kan være knyttet til effektivitet eller finansielle resultater, toleranse for finansielle tap, unngåtte klimagassutslipp gjennom et produkts livssyklus, eller inntektsmål for produkter og tjenester designet for en lavkarbonøkonomi. Når målene beskrives, bør virksomhetene inkludere følgende:

  • Om målene er absolutte eller basert på intensitet
  • Tidsperiodene målene gjelder for
  • Basisåret som er utgangspunktet for mål av fremgang
  • Utvalgte prestasjonsmål brukes for å måle fremgang mot mål. Der det ikke er opplagt, bør virksomheter gi en beskrivelse av metodologiene som er brukt for å kalkulere mål og tiltak