Scenarioanalyser

Gå til hovedinnhold

Scenarioanalyser

Scenarioanalyser er et viktig verktøy i arbeidet med å analysere klimarisiko. NGFS (Network for Greening the Financial System), et nettverk av sentralbanker og finanstilsynsmyndigheter, har derfor utviklet et sett med klimascenarioer for vurdering av klimarisiko i økonomien og det finansielle systemet.

NGFS sine scenarioer danner et felles grunnlag for analyse av klimarisiko og vil være til nytte både for sentralbanker, finanstilsyn og finansielle aktører i sine analyser og risikovurderinger.  

 NGFS' rapport inneholder 3 hovedscenarioer:

  • Ordnet: Klimapolitikk introduseres tidlig og blir gradvis strengere. Netto nullutslipp nås før år 2070, noe som gir 67 % sjanse for å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader. Både fysisk risiko og overgangsrisiko er relativt lave i dette scenarioet.
  • Uordnet: Klimapolitikk introduseres ikke før 2030. Siden tiltak settes i gang relativt sent og det vil være begrenset tilbud av teknologi, er det behov for kraftigere utslippsreduksjoner for å nå temperaturmålet på 2 grader. Dette scenarioet bidrar til høyere overgangsrisiko.
  • «Hot house»: Dette scenarioet antar at det ikke introduseres ny klimapolitikk og at nasjonale klimamål ikke nås. Utslippene øker frem til 2080 og bidrar til en temperaturøkning på 3 grader eller mer og med stor fysisk risiko. Dette scenarioet inkluderer irreversible endringer slik som økt havnivå.

I tillegg inneholde rapporten 5 tilleggsscenarioer for å kunne analysere endringer i forutsetningene, f.eks. et mer ambisiøst temperaturmål (1,5 %), endringer i myndighetspolitikk eller mer vellykket teknologiutvikling innenfor karbonfangst.

NGFS har også laget en brukerveiledning med praktiske råd om gjennomføring av scenarioanalyser, som i hovedsak er beregnet for sentralbanker og tilsynsmyndigheter. NGFS gir offentlig tilgang til datamaterialet som ligger under scenarioene:

I tillegg har NGFS utarbeidet en brukerveiledning for å benytte datamaterialet