Finansnæring, klima, miljø og ressurser

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansnæring, klima, miljø og ressurser

Finansnæring, klima, miljø og ressurser

Finansbedriftene ønske å drive forretning uten å komme i konflikt med prinsippene om bærekraftig utvikling. Finans Norge arbeider for å fremme tiltak i finansnæringen som støtter dette. Aktivitetene så langt har i stor grad vært knyttet til klimaspørsmålet. Det vil si arbeid med å redusere samfunnets sårbarhet for klimaendringer og å minske utslippene av klimagasser. 

Finans Norge tilstreber blant annet å holde oppe en dialog med kommuner, politikere, øvrig næringsliv og andre beslutningstakere, for å øke kunnskapen om de utfordringene som er knyttet til klimaendringer og for å bidra til en bedre forståelse av samfunnets og næringens behov og handlingsrom.

Finans Norge fokuserer også på problemene knyttet til energi- og ressursforbruk, transport, og utslipp til jord og vann, avfallshåndtering og helse- og miljøfarlige kjemikalier. Sammen med medlemsbedriftene legger organisasjonen blant annet økende vekt på bærekraft som bærende element ved investeringer og utformingen av finansielle produkter og tjenester.

Klimaløftet

Finans Norge har avgitt Klimaløftet, og oppfordrer også alle sine medlemsbedrifter til å gjøre det samme. Mange finansbedrifter har allerede avgitt løftet.

Miljøfyrtårn

Finans Norge er sertifisert til Miljøfyrtårn. Status som Miljøfyrtårn forplikter blant annet til målsettinger om årlig, dokumentert reduksjon av eget miljøfotavtrykk.

Næring for klima

Finans Norge deltar i Næring for klima og har signert Oslos klimapakt og er med det forpliktet til å arbeide sammen med næringsaktører og kommunale myndigheter for å sette i verk konkrete og målbare klimatiltak i egne virksomheter. Resultatene skal synliggjøres i en felles årsrapport for nettverket, som skal vise frem gjennomførte klimatiltak innenfor energibruk, transport, innkjøp og avfallshåndtering.

Framtidens byer

Finans Norge samarbeider med Framtidens byer, et samarbeidprosjekt mellom 13 større byer i Norge, med felles målsetting om å ivareta klima- og miljøhensyn, nærmere bestemt å arbeide for en helhetlig klima- og miljøpolitikk for byer og byregioner.

Klimatilpasningsutvalget

Det offentlig oppnevnte klimatilpasningsutvalget har utredet samfunnets sårbarhet og behov for tilpasning til konsekvensene av klimaendringene. Utvalget la fram sin rapport i 2010. Finansnæringen var representert i utvalget.

Utvalgets rapport gir et bilde av hvilke konsekvenser klimaendringene kan få for naturen, samfunnet og næringslivet, og hva vi må gjøre for å tilpasse oss.

Rådene fra klimatilpasningsutvalget

Utvalget ga forsikringsnæringen noen overordnede råd om gjennomføring av tiltak for å styrke evnen til å håndtere konsekvensene av klimaendringene. Rådene er kortfattet å etablere en samlet database over klimarelaterte forsikringsskader, å bidra til økt kvalitet og standard ved gjenoppbygging av skadd bygningsmasse og å gjennomgå hele naturskadeordningen med tanke på å dreie den mer i retning av forebygging.

Finans Norge har fulgt opp rådene gjennom å inngå et samarbeid om aktuelle tiltak med Norsk Vann, Kommunenes Sentralforbund og Huseiernes Landsforening. Det er laget en felles brosjyre om forebygging og tiltak ved vannskader.

Klimatilpasningsutvalget påpekte også at regelverket for håndtering av vannskader er uoversiktlig. Finans Norge arbeider derfor med de samme parter for å få myndighetene til å nedsette et offentlig utvalg som skal klargjøre og samle lovverket på vann og avløp.

For å imøtekomme rådet om en samlet database over klimarelaterte forsikringsskader, har Finans Norge satt i gang et større pilotprosjekt i 2013. Prosjektet går ut på å samle alle relevante skader fra forsikringsselskapene og teste disse på utvalgte pilotkommuner for å avklare skadedataenes nytteverdi for kommunene i forebyggende øyemed. Miljøverndepartementet ved Fremtidens Byer har gitt støtte til prosjektet.

Nordisk samarbeid

Nordiske bransjeorganisasjoner og skadeforsikringsselskaper samarbeider også på tvers av landegrensene. Så langt har det nordiske samarbeidet resultert i:

  1. Beregning av utslipp av klimagasser som følge av vann- og brannskader
  2. Markedsundersøkelse om forventninger til forsikringsselskapenes klimaarbeid
  3. Best practice i forsikringsselskapene på klimareduserende arbeid.
  4. Statistikkinnsamling

Se også felles nordisk klimaerklæring fra bransjeorganisasjonene.

I 2013 skal det gjennomføres en ny runde med innhenting av eksempler for Best practice. Det arbeides også med en nordisk rapport som viser likheter og ulikheter mellom de fire nordiske landene hva angår dekningsfelt, regelverk og klimaarbeidet innenfor forsikringsnæringen. 

Framtidens byer

Styret i Finans Norge har sluttet seg til intensjonsavtalen om Framtidens byer.

Klimaanbefalingen

Sparebankene videreutvikler og konkretiserer handlingspunktene som er nedfelt i sparebankenes klimaanbefaling. Dette er anbefalinger som har klar relevans også for alle andre finansinstitusjoner.