Bærekraftig utvikling og finansnæringen

Gå til hovedinnhold

Bærekraftig utvikling og finansnæringen

Økt press på naturgrunnlaget i form av klimaendringer, forurensing, overforbruk av ressurser, redusert artsmangfold og økende befolkning, utfordrer grensene for verdens bærekraft.

Det inntreffer langt flere klimarelaterte naturkatastrofer i dag enn for få år siden. Stadig flere forskere er sikre på at katastrofene skyldes for høye utslipp av klimagasser. Mye tyder også på at uttaket av naturressurser er for høyt, ressurser som etterspørres av en stadig økende befolkning. Det totale presset på naturen er mange steder i ferd med å overstige kritiske nivåer.

Bank, forsikring og andre finanstjenester er i betydelig grad integrert i samfunnsøkonomien.

En bærekraftig utvikling er dermed viktig også for finansnæringen.

Finansnæring, klima, miljø og ressurser

Finansbedriftene ønske å drive forretning uten å komme i konflikt med prinsippene om bærekraftig utvikling. Finans Norge arbeider for å fremme tiltak i finansnæringen som støtter dette. Blant annet jobber vi for å holde oppe en dialog med kommuner, politikere, øvrig næringsliv og andre beslutningstakere for å øke kunnskapen om de utfordringene som er knyttet til klimaendringer.

Finans Norge fokuserer også på problemene knyttet til energi- og ressursforbruk, transport, og utslipp til jord og vann, avfallshåndtering og helse- og miljøfarlige kjemikalier. Sammen med medlemsbedriftene legger organisasjonen blant annet økende vekt på bærekraft som bærende element ved investeringer og utformingen av finansielle produkter og tjenester.

Klimaløftet

Finans Norge har avgitt Klimaløftet, og oppfordrer også alle sine medlemsbedrifter til å gjøre det samme. Mange finansbedrifter har allerede avgitt løftet.

Miljøfyrtårn

Finans Norge er sertifisert til Miljøfyrtårn. Status som Miljøfyrtårn forplikter blant annet til målsettinger om årlig, dokumentert reduksjon av eget miljøfotavtrykk.

Næring for klima

Finans Norge deltar i Næring for klima og har signert Oslos klimapakt og er med det forpliktet til å arbeide sammen med næringsaktører og kommunale myndigheter for å sette i verk konkrete og målbare klimatiltak i egne virksomheter. Resultatene skal synliggjøres i en felles årsrapport for nettverket, som skal vise frem gjennomførte klimatiltak innenfor energibruk, transport, innkjøp og avfallshåndtering.

Nordisk samarbeid

Nordiske bransjeorganisasjoner og skadeforsikringsselskaper samarbeider også på tvers av landegrensene. Så langt har det nordiske samarbeidet resultert i:

  1. Beregning av utslipp av klimagasser som følge av vann- og brannskader
  2. Markedsundersøkelse om forventninger til forsikringsselskapenes klimaarbeid
  3. Best practice i forsikringsselskapene på klimareduserende arbeid
  4. Statistikkinnsamling