15. Vanlige ord og uttrykk

Affeksjonsverdi– er en verdi av ikke økonomisk art for eieren personlig, f.eks. at det knytter seg spesielle minner til en gjenstand. Affeksjonsverdien kan ikke forsikres.
 
Antikvarisk– blir normalt brukt på gamle gjenstander (helst eldre enn 100 år), og som oftest i forbindelse med løsøre. Normal forståelse av dette begrepet er at tingen på grunn av sin samleverdi er dyrere i anskaffelse som brukt enn som ny med tilsvarende funksjon. En antikvarisk gjenstand kan likevel være rimeligere enn en ny hvis den ikke inneholder de spesielle kvaliteter som gir den samlerverdi.
Bygninger har normalt ikke en antikvarisk verdi som gir dem større omsetningsverdi enn tilsvarende nye bygninger. De gamle bygningene har ofte svært store vedlikeholdskostnader som reduserer omsetningsverdien.
Begrepet er svakt definert og lite anvendelig i vilkårssammenheng.
 
Ark –er takoppbygg med vindu
 
Arkitektonisk utførelse– refererer seg til bygningens spesielle preg. Den kan ha utførelse som kan være fordyrende (sammenliknet med rette, glatte bygningselementer), i form av arker, tårn, spir, utbuede vinduer, spesielle takformer, fasader med stukkatur, gipsrosetter og andre «krumelurer», murte vindusbuer, byggestil. Det er et vidtfavnende område som strekker seg fra tømmerhus via sveitservilla, Oslos gamle murbygninger, det kongelige slott, til Ålesunds jugendbygninger.
 
Byggeskikk– er fellestrekk ved byggemåter og utførelser, f.eks bruk av skifertak i områder som er vindutsatte eller der det er lett tilgang til skifer i området. Omfatter både arkitektur, materialvalg og utførelse.
Regional byggetradisjon som viser seg ved gjentatt bruk av visse materialer, tekniske løsninger og formale uttrykksmidler; i regelen også visse estetiske trekk i sammenheng med dem. I mange tilfeller kan byggeskikken videreutvikles slik at vi kan foretrekke å tale om arkitektur. Noe skarpt skille kan ikke trekkes og er heller ikke hensiktsmessig. Utviklet på grunnlag av felles interesser og tradisjoner i et område.
 
Bygning – er ikke definert i plan- og bygningslov eller annen lov. De enkelte selskap kan i sine vilkår anvende ulike definisjoner/avgrensinger av begrepet bygning.
 
Ekspropriasjon –er tvangsavståelse mot godtgjørelse av eiendom, som regel til fordel for stat eller kommune fra privat eier.
 
E-metoden - elementmetoden er et hjelpemiddel for beregning av premiegrunnlaget for fullverdiforsikrede produksjons-, lager- og kontorbygninger i industrien. Metoden kan anvendes for andre bygningstyper, men dette krever spesiell innsikt. Metoden er mer nøyaktig og detaljert enn vanlig skjemavurdering og egner seg på kompleks bygningsmasse, der en skjemavurdering ikke fanger opp viktige kostnadselementer. E-metoden ble sist revidert i 1988, og det er utarbeidet en egen håndbok. Det kreves kunnskap om bygningsteknikk og -kalkulasjon for å benytte metoden riktig. Metoden går ut på å dele bygningsmassen inn i definerbare bygningskropper og beregne gjenoppføringskostnadene for sentrale bygningselementer.
 
Fornminner – er kulturminner bygget før reformasjonen (1537).
 
Forsikringsattest –er attest eller erklæring fra forsikringsselskap til panthaver om at låneobjektet er forsikret for et visst beløp. Kalles også panterklæring. Se også Panthavergaranti.
 
Fredet bygning – er bygning med nasjonal kulturhistorisk verdi/funksjon.
 
Fullverdiforsikring –er en forsikringsform hvor bygning til enhver tid er forsikret for det beløp som svarer til gjenoppføringspris. Fullverdiforsikring brukes for bygninger og overtas vanligvis etter skjemavurdering. Premieberegningsgrunnlaget revideres iht. «Prisindeks ny enebolig» fra Statistisk Sentralbyrå.
 
Gjenoppføringspris– er kostnadene med å gjenoppføre tilsvarende bygning, selv om forsikringstager velger å gjenoppføre noe som ikke er identisk, men i stedet bruker beløpet til å endre areal eller standard. Det er den tapte bygnings standard som skal legges til grunn.
 
Håndlaft - håndlafting vil si å legge stokk på stokk og felle de sammen i hjørnene til lafteknuter. Hver stokk blir tilpasset til den neste for hånd.
Ved maskinlaft gjøres tilsvarende tilpasning ved hjelp av maskiner.

Kvalitetsmessig er maskinlaft og håndlaft sidestilt

Indeksregulert førsterisiko – betyr at forsikringssummen, den maksimale grense for erstatning, reguleres hvert år i samsvar med «Prisindeks ny enebolig» fra Statistisk Sentralbyrå.
 
Inventar – er løst eller fast innhold og utstyr i bygning som ikke er definert som del av bygningen.
 
Karnapp – er fremtrukket, ofte tårnlignende bygningsdel med vindusvegg plassert på fasade/hjørne. Karnapp kan være i én eller flere etasjer, som regel ikke fundamentert på grunn, men er utkraget.
 
Kulturminner fra nyere tid – er nyere bygninger/anlegg som har spesiell arkitektonisk eller historisk verdi.
 
Kunstnerisk utsmykning – er en unik – enestående – form for utsmykning som en kunstner, kjent eller ukjent, har utført. Typisk eksempel er Munch’s utsmykning av Universitetets aula i form av fresker (malerier direkte på bygningskroppen). Dette er en del av bygningen, men alle vilkår unntar det.
I begrepet inngår ikke f.eks. sjablongmaling, stukkatur slik vi finner det i Norge, ferdigproduserte border, håndverksarbeide, osv.
Kunstnerisk utsmykning er ikke inkludert i gjenoppføringsprisen. Det må tegnes en spesiell tilleggsforsikring for å få dekket skade på eller tap av slik utsmykning. Hvis tilleggsforsikring foreligger, utbetales erstatning for tapet uten krav om reparasjon eller gjenanskaffelse, på samme måte som for et maleri (løsøre).
Se også kapittel 12 og 13.
 
Ligningstakst – settes av ligningsmyndighetene for å finne grunnlaget for beregning av skattbar formue av fast eiendom og inntekt av egen bolig (bygning med tomt).
 
Lånetakst – er verdigrunnlag for belåning (bygning med tomt).
 
Mansardtak – er tak med fall til alle sider, brutte takflater, størst fall nederst.
 
Maskinlaft - se håndlaft.
 
Mesanin – innskutt lav etasje mellom to høyere etasjer, galleri. 
 
Museale verdier – betyr at tingen – bygning eller løsøre – er av verdi i museumssammenheng. Det kan f.eks. være fordi bygningen representerer en spesiell byggeskikk der få bygninger eksisterer i landet i dag. Bygningene må bevares for etterslekten. Dette er unike bygninger, ikke kopier.
Den museale verdi kan ikke ansettes i penger. Betydningen beskrives best som nasjonal affeksjonsverdi.
Se også kapittel 13.1.– Fredede bygninger.
Hvis bygninger med museale verdier er fullverdiforsikret, inngår merkostnader ved byggeskikk og arkitektur i gjenoppføringsprisen.
 
Pilaster – er et fremstikkende loddrett utspring på vegg.
 
Primære rom (P-rom) - er en felles betegnelse for boligens primære rom, det vil si rom som er beregnet for varig opphold og andre bruksrom
 
Pulttak – er tak med fall til bare en side.
 
Påbudforsikring –dekker nødvendige meromkostninger når en bygning, som følge av skade i henhold til lov eller påbud fra offentlig myndighet, må utbedres eller gjenoppføres på en mer kostbar måte enn tidligere. Påbudforsikring gjelder bare i de tilfelle der det er den erstatningsmessige skade som utløser det offentlige kravet. Derimot omfattes ikke merutgifter ved bygningsmessige endringer som sikrede allerede forut for skaden var forpliktet til å gjennomføre. Merutgiftene ved påbud kan bli betydelige, bl.a. når det gjelder fundamenteringsdelen ved dårlige grunnforhold. Forsikringssum er viktig å kontrollere opp mot kundens faktiske behov.
 
Rabitzpuss – er puss på trevegg/tak, armert med netting eller rørvev.
 
Rasjonell byggemåte - er vanligvis den byggemåte som benyttes i dag. Se også under urasjonell byggemåte.
 
Rivningsverdi – er verdien av materialene i en bygning med fradrag av rivningskostnadene.
 
Rivnings- og rydningsforsikring – er en forsikring som dekker nedrivnings-, opprydnings- og bortkjøringskostnadene etter en erstatningsmessig skade i den utstrekning disse kostnadene ikke dekkes av den ordinære forsikring.
 
Sadeltak – er tak med fall til to sider, med rygg øverst (møne).
 
Sekundære rom (S-rom) - beskriver boligens sekundære rom slik som boder og lignende.
 
Skattetakst – er offentlig takst som danner grunnlag for beregning av eiendomsskatt.
 
Skjønn – avholdes dersom forsikringstakeren eller selskapet etter en skade krever det. Normalt avholdes skjønn med uhildede takstmenn dersom det er usikkerhet eller uenighet om gjenoppføringskostnadene.
 
Stukkatur – er en metode for å pynte på overflater. Vanlig stukkatur er f.eks. border, profiler, engler, løvehoder, djevelhoder osv. Finnes både utvendig og innvendig. Slik stukkatur var ofte hyllevare og ble anvendt fra 1800 og inn på 1900-tallet.
 
Styrt gjenoppføring - skjer når selskapet tar hånd om all reparasjon etter skade. Det betyr at selskapet utarbeider anbudsdokumenter, innhenter priser og tar avgjørelse vedr. anbudskonkurransen. Videre følger selskapet opp entreprenør inntil bygget er gjenoppført, og skadelidte kan overta bygning.
 
Teknisk verdi – bygning blir beregnet ut fra gjenoppføringsprisen. Det gjøres så fradrag for elde, bruk og nedsatt anvendelighet.
 
Urasjonell byggemåte – er vanligvis byggemåter som ble benyttet tidligere og som kan være fordyrende i forhold til dagens byggemåte (rasjonell byggemåte).
Kan gjelde både bærende konstruksjoner og overflater.
Dersom en eldre bygnings funksjon og kvaliteter ivaretas like godt, men rimeligere, med materialvalg eller utførelse som anses rasjonell i dag, vil opprinnelig byggemåte vanligvis anses som urasjonell.
Opprinnelig byggemåte kan likevel ikke anses som urasjonell hvis den er nødvendig for å ivareta spesielle kvaliteter ved bygningen (estetiske, miljømessige, funksjonelle).
 
Eksempler:
  • Utmuret bindingsverk eller laftet tømmer vil som hovedregel være urasjonelle dersom de er innekledd, men ikke dersom de er åpne/synlige og en del av arkitekturen.
  • Reisverk (stående plank) er vanligvis innkledd og anses som urasjonell.
  • Gråsteinsgrunnmur er som hovedregel urasjonell og erstattes etter priser på leca eller betong, forblendet med skifer, for bibehold av tilfredsstillende estetisk verdi.
  • Eternitt anses som urasjonelt både som tak og veggkledning, selv om asbestfri eternitt kan skaffes fra Danmark.
Forsikringsmessig er urasjonell byggskikk eller utstyr unntatt og inngår ikke i gjenoppføringsprisen. Men dersom offentlig myndighet med hjemmel i lov krever utførelse av reparasjon eller gjenoppføring på samme måte, er merkostnaden likevel inkludert i gjenoppføringsprisen.
Se også kapittel 12 og 13.
 
Valmet tak – er tak med helling til alle sider.
 
Verditakst – er eiendommens veiledende omsetningsverdi (bygning med tomt).
 
Verneområde (antikvarisk spesialområde) – er et definert verneområde som omfatter alle bygninger innenfor området.
Se også kapittel 13.
 
Verneverdige bygninger – er bygninger som i flg. riksantikvaren har kvaliteter som det kan bli aktuelt å ta vare på.
Se også kapittel 13.