7. Fellesskjema for bolighus og hytte mv.

Skjemaet brukes for de bygningstyper som er nevnt på skjemaet. Følgende felter fylles ut med fullstendige opplysninger om:

 • Forsikringstakers navn
 • Forsikringstakers avtalenummer

Følgende opplysninger gjelder forsikringsstedet:

 • gate- eller veinavn inkl. postnummer og -sted
 • navn på kommunen
 • gårds- og bruksnummer
 • bygningstype
 • byggeår
Byggeår er en tilleggsopplysning som det kan være ønskelig å få registrert, da dette kan gi indikasjoner om behovet for justering, spesiell byggeskikk o.l.
  

7.1 Bygningstype

 
Avkryssing foretas etter bygningstype.
Ved valg av bygningstype er det bygningens opprinnelige formål som skal legges til grunn. Hvis det er foretatt omfattende påkostninger som har forandret bygningenvesentlig skal det nye bruksområde legges til grunn.
Der hvor aktuell ”Bygningstype” gir ”feil” pris, skal det rettes opp ved bruk av justeringsfaktor, se punkt 7.6.
  

7.2 Arealberegning

 
Ved arealberegningen benyttes bruttoareal (BTA) etter Norsk Standard 3940. Bruttoareal for en bygning er summen av bruttoarealene for bygningens etasjer. Ved oppmåling beregnes arealene ut fra utvendige mål i meter med en desimals nøyaktighet og avrundes til nærmeste hele kvadratmeter.
Arealene fastsettes på en av følgende måter:
 • Oppmåling av bygningen ved besiktigelse.
 • Oppmåling etter tegning sammen med opplysninger fra forsikringstager.
 • Opplysning hentet fra salgs-/lånetakster eller tilsvarende hvor bruttoareal etter NS 3940 er oppgitt.
For arealer med skråtak beregnes bare den del av arealet hvor høyden er 1,5 m eller mer. Rom med arkoppbygg beregnes i sin helhet.
NB! Disse målereglene er noe forenklet i forhold til NS 3940.
Dersom bygningen har tilleggsdel (boder, kjeller, loft etc) som utgjør mer enn 50 prosent av BTA, skal premiegrunnlaget fastsettes av selskapets fagavdeling ved hjelp av justeringsfaktor.
 
Blindkjeller skal ikke regnes med i arealet. Som blindkjeller mener vi alt areal med høyde mindre enn 1,50 meter.
 
Kjellerareal, gjerne i kombinasjon med garasje med høyde over 1,50 meter uten gulvbelegg, eksempelvis grovstøp, kult (grus) eller jordgulv skal når dette overstiger 50 prosent av bruttoarealet bli gjenstand for en justering av kvadratmeterprisen.
Justeringsfaktor på 0,75 benyttes på hele bygningens bruttoareal (se pkt. 7.6).
For bolighus og hytte kan omregning fra bruksareal (BRA) til bruttoareal (BTA) gjøres ved å benytte faktor 1,10.

Eks: BRA 200 m2 *1,10 = BTA 220 m2

NB!  For forretnings-, industri-/lagerbygning kan ikke denne faktoren for omregning benyttes, konferer med fagavdelingen eller mål opp riktig BTA.

Terrasse
Overbygget terrasse av normal størrelse er medtatt i kvadratmeterprisen.
Der overbygget terrasse utgjør et vesentlig areal i forhold til bygningens størrelse, benyttes tabellpris som for carport på dette arealet.
 
Innglasset balkong/veranda
Det skal inngå som en del av bruttoarealet (BTA). 
 
Garasjer inkorporert i - eller tilknyttet til bygning
Garasjer inkorporert i bygningen beregnes inn i bruttoarealet og regelen om 50 prosent tilleggsareal gir eventuelt individuell vurdering i fagavdelingene.
For garasjer direkte i tilknytning til bygningen gjelder: 
 
 
  

Garasje i tilknytning til byggets veggliv, beregnes som garasje, isolert eller uisolert.

 

Enkel konstruksjon - gjerne med åpne vegger. Beregnes som carport, kan også ha samme fasong som i den øverste figuren.

 

 

 

7.3 Kvadratmeterpris

Hver bygningstype har sin kvadratmeterpris, som hentes fra pristabellen. I tabellprisene er det tatt høyde for en gjennomsnittsbetraktning av hvilke bygningsinstallasjoner som er normalt for bygningstypen. Er det ekstraordinære forhold må standard-/justeringsfaktor benyttes for å fange opp dette.

 

7.4 Stedsfaktor

Pristallene er basert på gjennomsnittlig pris og lønnsnivå for hele landet. Stedsfaktor justeres for geografiske forskjeller i disse kostnader. Stedsfaktor fremgår av pristabellen.
 

7.5 Standardfaktor

Standardfaktoren angir bygningens standard og skal alltid settes i forhold til hva som anses som normalt for bygningstypen. Helhetsinntrykket av bygningen og materialvalg skal legges til grunn når standardfaktoren skal vurderes. Eventuelle justeringer skal gjøres med justeringsfaktor.

Kjennetegn på de forskjellige standarder:

Normal standard

Skal benyttes for bygninger med vanlig standard. Fra eldre bygninger med enkle løsninger og utstyr, med normalt vedlikehold, uten at det er foretatt oppussing/oppgradering – til nye og oppussede bygninger.

Eksempler på utstyr/løsninger som gjør at bygningen faller inn under normal standard:

 • Integrerte hvitevarer
 • Kjølehjørne
 • Sentralstøvsuger
 • Jordvarme/varmepumpe
 • Vannbåren varme
 • Gulvvarme på bad og vaskerom
 • Parkett i alle rom
 • Gulvvarme i flere rom enn bad og vaskerom
 • Balansert ventilasjon

Bedre standard

Skal benyttes for bygninger hvor det er gjennomført bruk av kostbare materialer. Det er totale løsninger/utstyr som legges til grunn for å vurdere om bygningen har bedre standard.

Eksempler på utstyr/løsninger som gjør at bygningen faller inn under bedre standard:

 • Maskinlaftet tømmer
 • Flere enn 2 bad
 • Avanserte baderomsløsninger
 • Kostbare tekniske løsninger, for eksempel fjernstyrt lys og varme
 • Innendørs svømmebasseng
 • Badstue

Høy standard

Skal benyttes for bygninger hvor det er benyttet svært kostbare materialer i innredning og løsninger.

Eksempler på utstyr/løsninger som gjør at bygningen faller inn under høy standard:

 • Håndlaftet tømmer
 • Rikelig og luksuriøst kjøkken- og sanitærutstyr.
 • Fasader og innredninger i kostbare materialer, for eksempel marmor
 • Avanserte lys og lydanlegg

7.6 Justeringsfaktor

Denne faktor skal justere for forhold som ikke blir tatt hensyn til i de andre faktorene. Her medtas for eksempel vanskelig tilgjenglighet, ekstraordinære bygg- og tilriggingskostnader, ekstraordinære kostnader pga spesiell byggemåte/byggestil, bygningsmessig utsmykning, arkitektonisk utførelse m.v. Se kap. 12 og rutinen inntatt ovenfor i avsnitt 7.2.

NB!Justeringsfaktor skal som regel kun benyttes av selskapets fagavdeling. Begrunnelse for justeringen skal alltid angis.
 

7.7 Merverdiavgiftsfaktor

 
Se avsnitt 3.3.4. for bruken av merverdiavgift (M.v.a.).
 

7.8 Premiegrunnlag

 
Premiegrunnlaget fremkommer ved å multiplisere antall kvadratmeter (BTA) med kvadratmeterpris, stedsfaktor, standardfaktor, eventuelt justeringsfaktor og m.v.a.-faktor.
 

7.9 Mindre uthusbygning, garasje m.v. (frittliggende)

 
Disse beregnes særskilt og ikke sammen med hovedbygningen. Utfyllingen skjer på samme måte som for avsnittene 7.2-7.9.
 
 
Frittstående garasje, beregnes som isolert eller uisolert.
Øvrige garasjer er omtalt over i avsnitt 7.2.