4. Pristabeller og prissoner

4.1 Pristabeller

Pristabeller for skjemavurdering utgis årlig, med kvadratmeterpriser for de bygningstyper som inngår på skjemaene. Normalt justeres tabellprisene med den samme indeksfaktoren som benyttes ved indeksomregning av forsikringssummer for fullverdiforsikrede bygninger.Nye priser fastsettes ut fra gjennomsnittsbetraktninger og erfaringstall for en bygning av normal standard. ”Prisindeks for nye eneboliger” som utarbeides av Statistisk Sentralbyrå, danner grunnlaget for fastsettelsen av indeksomregningen for alle typer bygninger.

Fra tid til annen er det imidlertid nødvendig å foreta en grundigere kontroll av skjemavurderingenes prisgrunnlag, spesielt når et skjema må endres. Endring av tabellprisene kan ved slike anledninger avvike fra den årlige indeksregulering.

Bygninger med store arealer medfører at pristabellen for skjemavurdering blir noe høy. Dette fordi det oppnås en mer rasjonell byggeprosses – og rimeligere tilriggingskostnader. For boligblokk, terrasseblokk og kontor over 8000 kvadratmeter (pr. bygning) kan derfor kvadratmeterprisen justeres. 10 % nedgang på gjeldende kvadratmeter pris kan i slike tilfeller vurderes. Fagavdeling skal kontaktes og justeringsfaktor benyttes.

Det kan velges mellom flere ulike takseringsskjemaer avhengig av bygningens art.

Merverdiavgiften er ikke inkludert i tabellprisene.

4.2 Prissoneinndeling

Erfaringsmateriale fra Statistisk Sentralbyrå viser at kostnadene ved gjenoppføring av bygning varierer med geografisk beliggenhet. Årsaken til dette kan være kostnader knyttet til klima, transport, lønn og markedsforhold.

For å få et mest mulig korrekt premiegrunnlag er derfor landet delt inn i prissoner. For hvert fylke er det i pristabellene angitt en prissone som gjelder for alle kommunene i fylket dersom det ikke er angitt unntak. De kommuner som avviker fra fylkets prissone er navngitt og det er angitt hvilken prissone som gjelder.

Dette er en forholdsvis grov geografisk inndeling og det kan være variasjoner innenfor samme kommune eller sone, men her som i pristabellen er det gjennomsnittsbetraktninger som ligger til grunn.