Privatbygninger

Enebolig

Frittliggende bolighus med en bolig, inkl. våningshus på gårdsbruk.

Dette er hus beregnet på en familie eller en husstand.
Enebolig med sekundærleilighet/hybel/sokkelleilighet regnes også som enebolig. Det finnes ingen klare regler når det gjelder størrelsen på en slik leilighet i forhold til hovedleiligheten for at huset fortsatt skal kunne betegnes som enebolig. Det er imidlertid rimelig å anta at den bør være vesentlig mindre enn hovedleiligheten og begrense seg til ett eller to oppholdsrom/soverom. 

Rekkehus

Bolighus med minst 3 eller flere boliger bygget i sammenhengende rekke med vertikalt skille mellom de enkelte boligene. Hver bolig har egen inngang.

Som rekkehus regnes også kjedehus og atriumhus.

Kjedehus betegner en bygning hvor to eller flere selvstendige boliger er knyttet sammen med mellombygg, som regel med garasje/carport, utebod eller lignende.

Atriumhus er som regel sammenbygde en-etasjes småhus i vinkelform. Ved hjelp av de tilstøtende vindusfrie yttervegger på nabohusene og/eller levegger og beplantning får hvert enkelt hus et skjermet og innelukket uteareal/hage.

Lavblokk (3 etasjer), se boligblokk. En pekepinn på hva som skiller mellom rekkehus og lavblokk er at blokker har fellesinngang, og skal da skjemavurderes som boligblokk.

2-mannsbolig

Frittliggende bolighus beregnet til og bebos av to familier eller husstander, inkl. våningshus på gårdsbruk.
Det forutsettes at de to leilighetene er noenlunde likeverdige i størrelse og utforming. Boligene kan være vertikaltdelt eller horisontaldelt (se nedenfor). Boligene i en tomannsbolig kan ha separat eller felles inngang.

4-mannsbolig

Tre– og firemannsbolig er beregnet for tre eller fire familier/husstander. Skillet mellom boenhetene / leilighetene er som regel både horisontalt og vertikalt. Bygningen har en eller to fellesinnganger.

Småhus fra fire og inntil ni enheter i tre, benytter tabellpris for rekkehus eller firemannsbolig. En pekepinn på hva som skiller mellom rekkehus og lavblokk er at blokker har fellesinngang, og skal da skjemavurderes som boligblokk.

Horisontaltdelt 2-mannsbolig

Horisontaltdelt 2-mannsbolig skal søkes avtalt og skjemavurdert som én enhet. Argumentene for dette er mange, likevel inneholder porteføljene generelt en del avtaler begrenset til en boligenhet.

Blant problemområdene kan nevnes; fordeling av ansvar for fellesarealer ved skade med mindre andelene er tinglyst / problemer hvis en av oppsitterne ikke ønsker gjenoppføring etter skade / enkeltstående enhet faller utenfor panthavergarantien .

Hytte

Hytte, sommerhus, landsted, koie, seterhus for periodisk opphold/overnatting.

”Hytter” som i størrelse tilsvarer et bolighus og som er innredet/utrustet tilsvarende, (innlagt vann, kloakk, elektrisitet og med utstyr tilsvarende bolighus) skal skjemavurderes som enebolig, selv om det skal forsikres som hytte.