2. Forsikringsformer for bygninger

Bygninger forsikres vanligvis etter en av følgende tre dekningsformer :
  • Fullverdi
  • Førsterisiko
  • Fast sum

2.1 Fullverdi

Bygning som er fullverdiforsikret er til enhver tid forsikret for et beløp som dekker kostnadene ved å føre opp et tilsvarende bygg, gjenoppføringsprisen.

Forsikringsselskapet fastsetter bygningens fullverdisum. Denne danner grunnlaget for premieberegningen. Forsikringstakeren skal melde fra om bygningsmessige forandringer.
Forsikringsselskapene i Norge benytter de samme metoder ved fastsettelse av premiegrunnlaget.
Premiegrunnlaget har ingen betydning for skadeoppgjørets størrelse ved fullverdiforsikring.
Fullverdiforsikring tegnes vanligvis ikke på :
  • bygning som er vesentlig forringet pga. elde, bruk eller manglende vedlikehold
  • bygning som skal rives eller er solgt for rivning
  • bygning som etter sin art eller formål er midlertidig, for eksempel bygninger beregnet for flytting
  • antikvarisk merverdi og kunstnerisk utsmykning på bygning.
Selskapet kan avstå fra overtagelse av bygning til fullverdiforsikring.
 

2.2 Førsterisiko

Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker. Ved denne forsikringsform erstattes skaden, etter fradrag av egenandel, inntil angitte sum. Erstatningen kan ikke overstige gjenoppføringsprisen. Førsterisiko brukes helst på bygninger som ikke kan tegnes til fullverdi.
 

2.3 Fast sum (brukes sjelden)

Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker. Er forsikringssummen lik eller høyere enn gjenoppføringsprisen, erstattes hele skaden. Er den lavere erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom forsikringssum og gjenoppføringspris (underforsikring).