14. Arealbegreper etter Norsk Standard, NS 3940

I skjemavurdering er det alltid bruttoarealer som skal legges til grunn. Alle arealer skal beregnes ut fra utvendige mål i meter med én desimals nøyaktighet og avrundes til nærmeste hele m2. Definisjonen av bruttoareal i skjemavurdering er noe forenklet i forhold til definisjonen i Norsk Standard 3940. Forskjellen er likevel ikke større enn at bruttoarealer oppgitt etter NS 3940, fullt ut kan benyttes ved skjemavurdering. Det er spesielt reglene for måling av arealer med skråtak som er noe forenklet i skjemavurderingen. Her er boligareal med skråtak måleverdig når høyden er 1,5 m eller mer. Rom med arkoppbygg skal medregnes i sin helhet.

14.1 Norsk standard 3940

NS 3940 gir mer detaljerte regler for hvilke arealer som skal måles, ved å fastsette krav til måleverdighet. Arealer i rom som ikke oppfyller disse krav, regnes ikke med i arealet. I mange sammenhenger benyttes det andre arealbegreper enn bruttoarealer. I det offentlige registeret GAB brukes det for eksempel bruksareal i stedet for bruttoareal. Når areal skal oppgis ved annonsering, skal boenhetens totale bruksareal, BRA, og samlet areal for primære rom, P-rom, innenfor selve boenheten, inkludert innvendige vegger mellom disse, fremkomme. Erfaringsmessig har det vist seg at det er liten kjennskap til definisjonene av de forskjellige arealtyper, og ofte ser man at arealbegrepene benyttes om hverandre. Det kan derfor være greit å kjenne til de viktigste arealbegreper etter NS 3940.

14.2 Bruttoareal etter NS 3940

Bruttoareal er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside, eller midt i delevegg. Bruttoareal for deler av en etasje måles fra midte av vegg mellom delene. Bruttoareal for en bygning er summen av bruttoarealene for bygningens etasjer, inklusive innskutte etasjer og gallerier, og loft og kjeller. Merknad: Bruttoareal angis ikke for åpne deler, unntatt for spesielle bygninger som f.eks. parkeringshus. Regler for måleverdighet innebærer at bruttoareal for lofts(etasjer) med skråtak bare regnes til grensen 0,6 m utenfor høyden 1,9 m.

14.3 Bruksareal etter NS 3940

Måleregler for bruksareal

Bruksareal (BRA) er arealet innenfor omsluttende vegger. Bruksareal omfatter nettoareal og areal av innvendige vegger og sjakter. Det skal måles langs gulvplanet uten hensyn til gulvlister, innredningsenheter, installasjoner og liknende.

Hvis ikke annet er bestemt, skal måleverdig areal helt eller delvis under terreng regnes med i bruksarealet.

MERKNAD 1:
I henhold til T-1459 skal åpninger i etasjeskiller for sjakter, trapper og liknende regnes med i innvendig areal.

MERKNAD 2:
I henhold til T-1459 skal det for bygninger med etasjehøyder over 3 m beregnes bruksareal som om det var lagt et horisontalplan for hver tredje meter, hvis ikke annet er fastsatt i bestemmelser for arealplan.

14.4 Nettoareal etter NS3940 

Nettoareal er areal begrenset av de omsluttede veggenes innside.

Arealbegreper. Skisse.

14.5 Hoveddel og tilleggsdel

Bygninger og bruksenheter deles i hoveddel og tilleggsdel.

Hoveddel

I hoveddel inngår bl.a. følgende rom: For boligbygg:

 • oppholdsrom, soverom, kjøkken
 • rom for personlig hygiene og for klesvask
 • badstue, trimrom, rom for svømmebasseng
 • vindfang, entré
 • solenergirom som brukes som oppholdsrom om vinteren
 • rom for kommunikasjon, inkl. trapp, mellom rom som nevnt ovenfor (innenfor en bruksenhet)

For næringsbygg, institusjonsbygg o.l.:

 • bruksenheter i sin helhet, uansett beliggenhet i bygningen og inklusive rom for kommunikasjon innen en bruksenhet (kan betegnes som privat hoveddel)
 • rom som brukes i forbindelse med flere bruksenheter til arbeid, hvile eller hygiene, f.eks. konferanserom, spiserom, resepsjon
 • toalettrom (felles hoveddel)

Tilleggsdel

I tilleggsdel inngår bl.a. følgende rom:

For boligbygg:

 • boder og oppbevaringsrom
 • garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom
 • rom for kommunikasjon, inkl. trapp mellom rom som nevnt ovenfor, og mellom disse rom og hoveddel

For næringsbygg, institusjonsbygg o.l.:

 • felles oppbevaringsrom og garasje
 • rom for kommunikasjon (inkl. trapp og heis) som betjener flere bruksenheter, ventilasjons- og ledningssjakter
 • rom for bygningens drift og vedlikehold, f.eks. fyrrom, søppelrom, tekniske rom