11. Veksthus

Skjema for Driftsbygning benyttes for beregning også for alle typer av veksthus.

På side 2 er det en veiledning i bruken av skjemaet.

Følgende felter fylles ut med fullstendige opplysninger om:

 • Avtalenummer
 • Forsikringstakers navn
 • Navn på kommunen hvor bygningen ligger
 • Forsikringssted
 • Gårds- og bruksnummer
 • Byggeår
 • Bygningsbetegnelse

11.1. Bygningstyper

Veksthus er delt inn i 4 ulike typer, samt to tabellpriser som benyttes til gulv. Det skal velges både én veksthustype og én gulvtype.

Blokkhus

 • Hus med solid rammeverk bestående av sammenkjedede hus, der sideveggene mellom husene er fjernet slik at det blir ett produksjonsareal.
 • Hus av glass/acryl/polykarbonat-hus
  Hus med solid rammeverk utformet som enkelthus med sidevegger, gavler og tak i nevnte materiale.
 • Hus med solid rammeverk.
  Enkel plast/dobbel plast med gavl og / eller vegger i annet materiale.
 • Hus med enkelt rammeverk
  Veksthus dobbel plast i tak og vegger

Gulvtyper

 • Vanlig gulv, isolert og armert. Er gulv som er isolert mot frost og kjørbart med traktor/truck.
 • Flytgulv. Er gulv som i tillegg til å være armert og isolert, er presisjonsstøpt med hensyn til fall slik at gulvet fungerer som fordelingsplate for flytende næringsløsning til plantene.

Det er en forutsetning at riktig bygningstype og gulv benyttes. For bygning som er sammensatt av flere bygningstyper, beregnes hver del for seg.

11.2 Oppmåling

Det er bygningens grunnflate som legges til grunn. Arealene beregnes ut fra utvendige mål i meter med en desimals nøyaktighet og avrundes til nærmeste hele kvadratmeter.

For gulv brukes det arealet som gulvet utgjør.

Arealene fastsettes på en av følgende måter:

Oppmåling av bygningen ved besiktigelse.

Oppmåling etter tegning sammen med opplysninger fra forsikringstaker.

Opplysning hentet fra salgs- eller lånetakster.

11.3 Innredninger og fastmontert produksjonsutstyr

NB! Noen selskaper tar fastmontert produksjonsutstyr med under bygning, mens andre regner dette som driftsløsøre.

11.4 Premiegrunnlag

Beregnes for hver bygning ved at riktig bygningstype brukes.Det må det benyttes en bygningstype for selve veksthuset og en for gulvet.

Premiegrunnlag beregnes slik:
Grunnflate* kvadratmeterpris * stedsfaktor * standardfaktor * justeringsfaktor * gulvtype.

11.5 Stedsfaktor

Pristallene er basert på gjennomsnittlig pris- og lønnsnivå for hele landet. Stedsfaktor justeres for geografiske forskjeller i disse kostnadene. Stedsfaktor fremgår av pristabellen.

11.6 Standardfaktor

Standardfaktoren angir bygningens standard og skal alltid settes i forhold til hva som anses som normalt for bygningstypen.

Verdier mellom de faste standardfaktorene skal ikke benyttes. Eventuelle justeringer skal gjøres med justeringsfaktor.

Ved sammensatte bygningstyper (flere bygningstyper) settes standardfaktoren for hver enkelt bygningstype.

11.7 Justeringsfaktor

Denne faktor skal justere for forhold som ikke er blitt tatt hensyn til i de andre faktorene. Her medtas for eksempel ekstraordinære bygge- og tilriggingskostnader og ekstraordinære kostnader pga spesiell byggemåte.

Ved behov for å endre eller justere de faste standardfaktorene skal dette gjøres med justeringsfaktor og ikke med standardfaktor. Annen justering skal som regel kun benyttes av selskapets fagavdeling. Begrunnelsen skal alltid angis.

Ekstraordinære bygge- og tilriggingskostnader

Beliggenhet avhengig av båtfrakt, uten veiforbindelse. Tillegget beregnes med en av prosentene som er angitt på skjemaet, og beregnes i utgangspunktet for hele bygningen.

Tillegg beregnes med en av prosentsatsene som er angitt på skjema, og beregnes i utgangspunktet for hele bygningen.

NB! Annen justeringsfaktor skal som regel kun benyttes av selskapets fagavdeling. Begrunnelse for justeringen skal alltid angis.

11.8 Merverdiavgiftsfaktor

Se avsnitt 3.3.4 for bruken av merverdiavgift (m.v.a.). For veksthus i landbruket er denne faktoren alltid 1.