Publisert:

Gode råd om forsikring av bolig

Er du selveier – i blokk, rekkehus eller villa er det viktig at du har riktig forsikring når skade skjer.

Valg av riktig forsikring for bolighus er viktig for at forsikringsoppgjøret etter en skade skal gå greit. Erfaringer fra forsikringsselskapene viser at mange selveiere i bygninger med flere leiligheter ikke har valgt riktig forsikringsform. Det betyr ulemper og kan føre til reduksjon i erstatningen.

Forsikringsselskapene har i samarbeid laget felles regler for hvilken forsikring som skal velges for ulike boligtyper.

Villaeierforsikring velges for

  • enebolig
  • tomannsbolig
  • del av vertikaldelt rekkehus som brukes som enebolig

Forsikringen kan også omfatte garasje, uthus og lignende bygninger på samme eiendom. Den enkelte eier står som forsikringstaker. Horisontaldelt tomannsbolig forsikres med 1 felles forsikring.

Huseier-/borettslagsforsikring velges for

  • bolig med tre eller fire leiligheter
  • boligblokk
  • terrassehus
  • rekkehus i sameie

Bygningen forsikres med en felles forsikring. ”Sameiet” står som forsikringstaker og kan fordele forsikringspremien på leilighetseierne. Garasje og lignende bygg kan også forsikres under samme forsikringsavtale.

Hva sier loven?

Lov om eierseksjon (LOV-2021-03-26-16) bestemmer at den enkelte sameier ikke har eiendomsrett i bygningen eller deler av bygningen. Bygningen tilhører alle sameiere i fellesskap (ideelt sameie) hvor styret står for forvaltningen av sameiernes felles anliggende i samsvar med lov, vedtekter og vedtak fattet på sameiemøte. Hver sameier har imidlertid enerett til bruk av sin leilighetsseksjon.