1. Innledning

Ved forsikring av bygninger er det viktig for forsikringsselskapene å fastsette et premiegrunnlag på bygningen. Det er derfor utviklet kostnadseffektive metoder som gir en slik verdivurdering med tilstrekkelig nøyaktighet. Å sette et mest mulig riktig premiegrunnlag er av mange grunner en viktig oppgave for forsikringsselskapene. Det gjelder først og fremst overfor kundene, men også for selskapenes egen del, p.g.a. reassuransedekningen, prissetting, naturskadepremie m.v.

Skjemavurderingsmetodene går ut på å fastsette premiegrunnlaget på en bygning, mens forsikringsselskapenes oppgave er å vurdere risikoen for ulike typer skader ved bygningen og beregner premien ut i fra dette. Næringens felles skjemavurderingsmetoder er tidligere godkjent av Konkurransetilsynet og praksisen er videreført. Skjemavurderingssystemet er i prinsippet felles for alle skadeforsikringsselskaper tilknyttet Finans Norge, og brukes også av andre. Det er spesielt to grunner til at selskapene samarbeider om metodene:

A. Det fører til kostnadsbesparelser, ved at alle bruker samme metode. Selskapene kunne valgt mange forskjellige metodiske løsninger, men tilsvarende arbeid som gjøres i regi av Finans Norge måtte da gjøres i hvert enkelt selskap.

B. Det er forbrukervennlig, ved at samarbeidet fører til at selskapene vurderer likt premiegrunnlag på samme bygning. Dermed har kunden én forsikringssum å forholde seg til , noe som gjør det lettere for kunden å sammenligne forsikringspremiene.

Heretter vil veiledningen om skjemavurderingsmetodene kun være tilgjengelig via Internett. Formålet er å gi en grundig innføring i metoden, samt å gi et innblikk i noen sentrale begreper knyttet til takseringsarbeid for bygninger. Det er mange forsikringsansatte som er brukere av skjemavurderingsmetodene. Vi håper veiledningen skal gi brukerne et bedre grunnlag til å utføre det daglige skjemavurderingsarbeidet, og at veiledningen blir lett tilgjengelig for de som ønsker informasjon om skjemavurdering av bygninger. Veiledningen vil bli oppdatert fortløpende, når det skjer endringer.

1.1. Gode råd om forsikring av boligen

Er du selveier – i blokk, rekkehus eller villa er det viktig at du har riktig forsikring når skade skjer.

Valg av riktig forsikring for bolighus er viktig for at forsikringsoppgjøret etter en skade skal gå greit. Erfaringer fra forsikringsselskapene viser at mange selveiere i bygninger med flere leiligheter ikke har valgt riktig forsikringsform. Det betyr ulemper og kan føre til reduksjon i erstatningen.

Forsikringsselskapene har i samarbeid laget felles regler for hvilken forsikring som skal velges for ulike boligtyper.

Villaeierforsikring velges for:
-enebolig
-tomannsbolig
-del av vertikaldelt rekkehus som brukes som enebolig

Forsikringen kan også omfatte garasje, uthus og lignende bygninger på samme eiendom.Den enkelte eier står som forsikringstaker. Horisontaldelt tomannsbolig forsikres med 1 felles forsikring.

Huseier-/Borettslagsforsikring velges for:
-bolig med tre eller fire leiligheter
-boligblokk
-terrassehus
-rekkehus i sameie

Bygningen forsikres med en felles forsikring. ”Sameiet” står som forsikringstaker og kan fordele forsikringspremien på leilighetseierne. Garasje og lignende bygg kan også forsikres under samme forsikringsavtale.

Hva sier loven?
Lov om eierseksjon (LOV-1997-05-23-31) bestemmer at den enkelte sameier ikke har eiendomsrett i bygningen eller deler av bygningen.Bygningen tilhører alle sameiere i fellesskap (ideelt sameie) hvor styret står for forvaltningen av sameiernes felles anliggende i samsvar med lov, vedtekter og vedtak fattet på sameiemøte.Hver sameier har imidlertid enerett til bruk av sin leilighetsseksjon.

1.2. Gode råd om forsikring av næringsbygg

Eier du en del av et næringsbygg, anbefaler vi at du og de andre eierne har en felles forsikring. Dersom bygget er vertikalt delt og har godkjente brannvegger mellom seksjonene, kan det vurderes å tegne en forsikring pr del/pr eier

Det må opprettes en forsikring for hele bygningen

Her er noen eksempler som viser hvorfor dette er nødvendig:

1. Hvis de enkelte leilighetsinnehaverne tegner hver sin bygningsforsikring, begrenset til å omfatte egen leilighet, kan det bli ufullstendige forsikringer på fellesrom, takkonstruksjoner eller kjeller.En slik fremgangsmåte kan føre til at bygningen er underforsikret.

2. Hvis en eller flere leiligheter ikke er forsikret, kan dette også føre til underforsikring på hele bygningen. Dette vil også føre til lavere erstatning ved skade.

3. Hvis det oppstår takbrann hvor bygningen har 10 sameiere med hver sin forsikring, blir det trukket fra en egenandel for hver forsikring.Er egenandelen for hver av sameierne for eksempel 4000 kroner, blir det i dette tilfellet trukket fra 40.000 kroner i skadeserstatningen. Ved en felles forsikring, hadde det blitt trukket bare én egenandel.

4. Når flere skadelidte og flere selskaper er blandet inn, betyr det ofte mer komplisert skadebehandling.Et eksempel kan være en firemannsbolig som eies av tre personer, A (to andeler), B og C (en andel hver).Alle har tegnet fullverdiforsikring for hver sine andeler i forskjellige selskap.Bygningen blir totalskadet ved brann.

B og C vil gjerne gjenoppføre bygningen for å kunne få igjen en tilsvarende bolig de hadde før skaden.A vil gjerne bruke erstatningen til noe annet og ønsker heller å få en redusert erstatning i form av kontanter.Dette skaper problemer for B og C i forbindelse med gjenoppføring.

Eksemplene viser at en felles forsikring er den eneste praktiske løsningen for bygninger med tre eller flere leiligheter.

Reglene er utarbeidet av forsikringsselskapene som er medlem av Finans Norge. 
Har du spørsmål: kontakt fagavdelingen i ditt forsikringsselskap eller Finans Norge v/fagstyret for takst- og indekssamarbeidet.