Privat tjenestepensjon - innskuddsordninger

Gå til hovedinnhold

Privat tjenestepensjon - innskuddsordninger

Arbeidstakere hadde ved utgangen av 2019 om lag 190 milliarder kroner oppspart i innskuddsordninger hos livselskapene, i tillegg var 108 milliarder kroner tilknyttet pensjonskapitalbevis. 

Innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger er dominerende innen privat sektor. Ved utgangen av 2019 var det i livsforsikringsselskapene om lag 117 500 forsikringer etter innskuddspensjonsloven. I disse ordningene var det i underkant av 1,5 millioner forsikrede. I tillegg er det utstedt om lag 1,9 millioner pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold, hvorav alderspensjon var under utbetaling fra 68 000 av disse ved utgangen av 2019. Figuren under viser utviklingen i antall medlemmer i innskuddspensjonsordninger og pensjonskapitalbevis de siste årene.

Reglene for innskuddsgrenser i innskuddspensjonsordninger åpner for å fastsette en sats fra 1G til 12 G, med maksimal ramme på 7,0 prosent. Det er samtidig gitt anledning til å innbetale en ekstrapremie på inntil 18,1 prosent for lønn mellom 7,1G og 12 G. Arbeidsgiver kan også innbetale pensjonsinnskudd fra første lønnskrone.

Ved utgangen av 2019 var 32 prosent av forsikringene tegnet på minstenivået, det vil si med innskudd på 2 % av lønn over 1G. Minsteordningene omfatter ca. 25 prosent av de forsikrede.

Om lag 2,9 prosent av medlemmene i innskuddsordninger er med i ordninger med maksimale sparesatser, det vil si med 7 prosent innskudd fra første krone for lønn opp til 12 G og 18,1 prosent innskudd for lønn mellom 7,1 – 12 G. 

Figurene under viser innskuddsnivåene for ansatte med innskuddspensjonsordninger ved utgangen av 2019, der summen av de to figurene utgjør 100 prosent.

Figuren under viser antall innskuddsordninger med ulike tilknyttede risikodekninger ved utgangen av 2019.

Det var ved utgangen av 2019 om lag 67 500 pensjoner under utbetaling knyttet opp mot innskuddsordninger, mot 56 700 året før. Det ble i 2019 utbetalt om lag 1,7 milliarder kroner til alderspensjoner fra innskuddsordninger.