Privat tjenestepensjon - innskuddsordninger

Gå til hovedinnhold

Privat tjenestepensjon - innskuddsordninger

Arbeidstakere hadde ved utgangen av 2021 om lag 270 milliarder kroner oppspart i innskuddsordninger hos livselskapene. I tillegg var 157 milliarder kroner tilknyttet pensjonskapitalbevis. Beløpene inkluderer midler i Egen pensjonskonto.

Innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger er dominerende innen privat sektor. Ved utgangen av 2021 var det i livsforsikringsselskapene om lag 120 000 forsikringer etter innskuddspensjonsloven. I disse ordningene var det i underkant av 1,55 millioner forsikrede. I tillegg er det utstedt om lag 1,2 millioner pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold, eksklusiv antall arbeidstakene med passiv kapital i Egen pensjonskonto. Ved utgangen av 2021 ble det utbetalt alderspensjon fra 85 000 pensjonskapitalbevis. Figuren under viser utviklingen i antall medlemmer i innskuddspensjonsordninger og pensjonskapitalbevis de siste årene. Nedgangen i antall pensjonskapitalbevis i 2021 følger hovedsaklig av innføringen av Egen pensjonskonto.

Reglene for innskuddsgrenser i innskuddspensjonsordninger åpner for å fastsette en sats fra 1G til 12 G, med maksimal ramme på 7,0 prosent. Det er samtidig gitt anledning til å innbetale en ekstrapremie på inntil 18,1 prosent for lønn mellom 7,1G og 12 G. Arbeidsgiver kan også innbetale pensjonsinnskudd fra første lønnskrone.

Fra 01.01.2022 ble lov om obligatorisk tjenestepensjon endret, slik at det er obligatorisk med pensjonsopptjening av lønn fra første krone. Bedrifter som har pensjonsopptjening med opptjening fra 1 G har frist til 01.07.2022 med å tilpasse pensjonsordningene.

Ved utgangen av 2021 var 36 prosent av forsikringene tegnet på minstenivået, det vil si med innskudd på 2 % av lønn over 1G. Minsteordningene omfatter ca. 24 prosent av de forsikrede.

Om lag 3 prosent av medlemmene i innskuddsordninger er med i ordninger med maksimale sparesatser, det vil si med 7 prosent innskudd fra første krone for lønn opp til 12 G og 18,1 prosent innskudd for lønn mellom 7,1 – 12 G. 

Figurene under viser innskuddsnivåene for ansatte med innskuddspensjonsordninger ved utgangen av 2021, der summen av de to figurene utgjør 100 prosent.

Figuren under viser antall medlemmer i innskuddsordninger med ulike tilknyttede risikodekninger ved utgangen av 2021.

Det var pr. 31.12.2021 om lag 84 900 pensjoner under utbetaling knyttet opp mot innskuddsordninger, mot 79 300 året før. Det ble i 2021 utbetalt om lag 2,5 milliarder kroner til alderspensjoner fra innskuddsordninger.