Privat tjenestepensjon

Gå til hovedinnhold

Privat tjenestepensjon

De samlede forsikringsforpliktelsene for kollektiv pensjon i privat sektor var ved utløpet av 2021 på 854 milliarder kroner, hvorav innskuddsbaserte ordninger utgjorde 448 milliarder kroner. 

Figuren under viser utviklingen i forsikringsforpliktelser for de ulike ordningene de siste årene. Pensjonskapitalbevis inkludert passiv kapital i Egen pensjonskonto utgjorde om lag 157 milliarder kroner ved utgangen av 2021.

Det ble innbetalt 45,8 milliarder kroner til private tjenestepensjonsordninger i 2021. Innbetalingene til ytelsesordninger sank med 1 prosent fra 2020 til 2021. Til sammenligning falt denne med 23 prosent fra 2019 til 2020. Innnbetalingene til innskuddsordninger økte med 9 prosent i 2021, mens innbetalinger til ordninger etter tjenestepensjonsloven utgjorde ved utgangen av 2021 om lag 3,9 milliarder kroner. Av dette utgjorde om lag 2 milliarder kroner innbetalinger til hybridpensjonsordninger.

Figuren under viser utviklingen i innbetalinger til privat tjenestepensjon fra 2010.

Figuren under viser utviklingen i antall forsikrede i private tjenestepensjonsordninger med aktiv opptjening av alderspensjon fordelt på de ulike pensjonsordningene.

Mange arbeidsgivere har valgt å konvertere sine ytelsesordninger til innskuddsordninger de siste årene. Figurene under viser utviklingen i omdanning fra 2010 for henholdsvis antall forsikringer og antall medlemmer.

 

 

Fremdeles venter de fleste til 67 år med å ta ut sin alderspensjonsytelse fra private tjenestepensjonsordninger. Figuren under viser alder for start av uttak av alderspensjon fra de ulike ordningene.