Privat tjenestepensjon

Gå til hovedinnhold

Privat tjenestepensjon

De samlede forsikringsforpliktelsene for kollektiv pensjon i privat sektor var ved utløpet av 2020 på 768 milliarder kroner, hvorav innskuddsbaserte ordninger utgjorde 49 prosent.

Figuren under viser utviklingen i forsikringsforpliktelser for de ulike ordningene de siste årene.

Det ble innbetalt 42,4 milliarder kroner til private tjenestepensjonsordninger i 2020. Innbetalingene til ytelsesordninger sank med 23 prosent fra 2019 til 2020, mens innbetalingene til innskuddsordninger økte med 6 prosent i samme periode. Innbetalinger til ordninger etter tjenestepensjonsloven utgjorde ved utgangen av 2020 om lag 3,5 milliarder kroner, hvorav 1,8 milliarder kroner er knyttet til sparing til alderspensjon.

Figuren under viser utviklingen i innbetalinger til privat tjenestepensjon fra 2010.

Figuren under viser utviklingen i antall forsikrede i private tjenestepensjonsordninger med aktiv opptjening av alderspensjon fordelt på de ulike pensjonsordningene.

Mange arbeidsgivere har valgt å konvertere sine ytelsesordninger til innskuddsordninger de siste årene. Figurene under viser utviklingen i omdanning fra 2010 for henholdsvis antall forsikringer og antall medlemmer.

 

 

Fremdeles venter de fleste til 67 år med å ta ut sin alderspensjonsytelse fra private tjenestepensjonsordninger. Figuren under viser alder for start av uttak av alderspensjon fra de ulike ordningene.