Privat tjenestepensjon

Gå til hovedinnhold

Privat tjenestepensjon

De samlede forsikringsforpliktelsene for kollektiv pensjon i privat sektor var ved utløpet av 2019 på 707 milliarder kroner, hvorav innskuddsbaserte ordninger utgjorde 45 prosent.

Figuren under viser utviklingen i forsikringsforpliktelser for de ulike ordningene de siste årene.

Det ble innbetalt 41,1 milliarder kroner til private tjenestepensjonsordninger i 2019. Innbetalingene til ytelsesordninger sank med 6 prosent fra 2018 til 2019, mens innbetalingene til innskuddsordninger økte med 12 prosent i samme periode. Innbetalinger til ordninger etter tjenestepensjonsloven utgjorde ved utgangen av 2019 om lag 2,5 milliarder kroner, hvorav 828 millioner er knyttet til sparing til alderspensjon.

Figuren under viser utviklingen i innbetalinger til privat tjenestepensjon fra 2010.

Figuren under viser utviklingen i antall forsikrede i private tjenestepensjonsordninger med aktiv opptjening av alderspensjon fordelt på de ulike pensjonsordningene.

Mange arbeidsgivere har valgt å konvertere sine ytelsesordninger til innskuddsordninger de siste årene. Figurene under viser utviklingen i omdanning fra 2010 for henholdsvis antall forsikringer og antall medlemmer.

 

 

Fremdeles venter de fleste til 67 år med å ta ut sin alderspensjonsytelse fra private tjenestepensjonsordninger. Figuren under viser alder for start av uttak av alderspensjon fra de ulike ordningene.