Privat tjenestepensjon - etter tjenestepensjonsloven

Gå til hovedinnhold

Privat tjenestepensjon - etter tjenestepensjonsloven

Det ble i 2021 innbetalt 2 milliarder kroner til alderspensjonsrettigheter etter tjenestepensjonsloven (hybridordningene). Dette er en økning på 12 prosent fra 2020.

Lov om tjenestepensjon trådte i kraft i 2014, og ga bedriftene i privat sektor et alternativ til de ytelsesbaserte og innskuddsbaserte tjenestepensjonsordningene. Hybridordningen har egenskaper både fra ytelsesordninger og fra innskuddsordninger, blant annet gjelder de samme maksimale innskuddssatsene som for innskuddspensjonsordninger og ordningens hovedregel gir livslang pensjonsytelse til både kvinner og menn. Det er pliktig innskudd fra første lønnskrone.

De første hybridordningene ble inngått i 2015, og ved utgangen av 2021 var i overkant av 49 400 arbeidstakere omfattet av slike tjenestepensjonsordninger. Forsikringsforpliktelsene for hybridordningene var ved utgangen av fjoråret på 7,7 milliarder kroner. Dette er en økning på 50 prosent fra året før.

Ny uførepensjon i privat sektor trådte i kraft fra 01.01.2016, og er regulert i tjenestepensjonsloven. Endringen innebærer at uførepensjon i privat tjenestepensjon er tilpasset bestemmelsene for uføretrygd i folketrygden. Fra 2017 har bedriftene tilpasset uføredekningen i sine tjenestepensjonsordninger til endret regelverk. Ved utgangen av 2021 var forpliktelsene knyttet til uførepensjon etter tjenestepensjonsloven på om lag 7,9 milliarder kroner, en økning på 15 prosent fra 2020.

Figuren under viser hvordan totalt innbetalt premie til pensjonsordninger etter tjenestepensjonsloven fordelte seg mellom alderspensjon og uførepensjon.