Individuell pensjon

Gå til hovedinnhold

Individuell pensjon

Det ble innbetalt 3,65 milliarder kroner til individuelle pensjonsordninger i 2021, en økning på 12 prosent sammenlignet med året før. Av dette utgjorde innbetaling til den nye IPS-ordningen via livselskapene 1,5 milliard kroner.

Figuren under viser utviklingen i innbetalinger til individuelle pensjonsprodukter de senere årene. Med IPS 2008 menes ordninger etablert i henhold til IPS-regelverket fra 2008, mens det med IPS menes ordninger etter regelverket fra november 2017.

De samlede forsikringsforpliktelsene knyttet til individuelle pensjonsforsikringer var ved utgangen av 2021 på 72 milliarder kroner, mot rundt 70 milliarder kroner året før. Figuren under viser utviklingen i forsikringsforpliktelser for individuelle pensjonsprodukter.

Pr 31.12.2021 var det om lag 857 000 individuelle pensjonsforsikringer, fordelt på livrenter, IPA og IPS. IPS-ordningen fra 2017 utgjorde om lag 92 000. Figuren under viser hvordan omfanget av IPS-avtaler har utviklet seg de siste årene.

 I 2021 ble det utbetalt om lag 5,1 milliarder kroner til alders- og etterlattepensjon fra de individuelle pensjonsordningere.