Utbetalinger

Gå til hovedinnhold

Utbetalinger

De samlede utbetalingene økte med 5 prosent fra 2019 til 2020, og utgjør nå 65 milliarder kroner.

Årlige utbetalinger knyttet til pensjonsprodukter utgjør 78 prosent av de totale utbetalingene i 2019. De årlige pensjonsutbetalingene knyttet til alders- AFP og etterlattepensjon utgjør nå 38 milliarder kroner mens uførepensjonsutbetalingene er på 8,8 milliarder kroner. For engangsutbetalte produkter utgjør utbetaling av dødsfallskapital om lag 3,8 milliarder kroner i 2019 mot til 3,6 milliarder kroner i 2018. Figuren under viser utviklingen i utbetalinger de siste årene.

Figuren under viser hvordan utbetalingene har utviklet seg for de ulike produkttypene de siste årene.

Figuren under viser hvordan utbetaling av uføredekninger fordeles mellom engangs- og pensjonsprodukter.