Utbetalinger

Gå til hovedinnhold

Utbetalinger

De samlede utbetalingene økte med 2 prosent fra 2020 til 2021, og utgjør nå i underkant av 67 milliarder kroner.

Årlige utbetalinger knyttet til pensjonsprodukter utgjør 81 prosent av de totale utbetalingene i 2021. De årlige pensjonsutbetalingene knyttet til alders- AFP og etterlattepensjon utgjør nå 43,8 milliarder kroner mens uførepensjonsutbetalingene er på 9 milliarder kroner. For engangsutbetalte produkter utgjør utbetaling av dødsfallskapital om lag 3,9 milliarder kroner i 2021 mot til 3,8 milliarder kroner i 2020. Figuren under viser utviklingen i utbetalinger de siste årene.

Figuren under viser hvordan utbetalingene har utviklet seg for de ulike produkttypene de siste årene.

Figuren under viser hvordan utbetaling av uføredekninger fordeles mellom engangs- og pensjonsprodukter.