Privat kollektiv pensjon - innskuddsordninger

Gå til hovedinnhold

Privat kollektiv pensjon - innskuddsordninger

Arbeidstakere hadde ved utgangen av 2018 om lag 152 milliarder kroner oppspart i innskuddsordninger hos livselskapene, i tillegg var 81 milliarder kroner tilknyttet pensjonskapitalbevis. 

Innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger er dominerende innen privat sektor. Ved utgangen av 2018 var det i livsforsikringsselskapene i overkant av 113 000 forsikringer etter innskuddspensjonsloven. I disse ordningene var det omlag 1,4 millioner forsikrede. Pensjonskapitalbevis utgjør i tillegg ca. 1,7 millioner avtaler. Ved utgangen av 2018 var ca. 99 prosent av de innskuddsbaserte ordningene omfattet av investeringsvalg. Figurene under viser utviklingen i antall forsikringer og forsikrede i innskuddsordninger de siste årene.

Reglene for innskuddsgrenser i innskuddspensjonsordninger åpner for å fastsette en sats fra 1G til 12 G, med maksimal ramme på 7,0 prosent. Det er samtidig gitt anledning til å innbetale en ekstrapremie på inntil 18,1 prosent for lønn mellom 7,1G og 12 G. Arbeidsgiver kan også innbetale pensjonsinnskudd fra første lønnskrone.

Ved utgangen av 2018 var 34 prosent av forsikringene tegnet på minstenivået, det vil si med innskudd på 2 % av lønn over 1G. Minsteordningene omfatter rundt 26 prosent av de forsikrede.

Om lag 2,4 prosent av medlemmene i innskuddsordninger er med i ordninger med maksimale sparesatser, det vil si med 7 prosent innskudd fra første krone for lønn opp til 12 G og 18,1 prosent innskudd for lønn mellom 7,1 – 12 G. 

Figurene under viser innskuddsnivåene for ansatte med innskuddspensjonsordninger ved utgangen av 2018.

Figuren under viser antall innskuddsordninger med ulike tilknyttede risikodekninger ved utgangen av 2018.

Det var ved utgangen av 2018 om lag 57 000 pensjoner under utbetaling knyttet opp mot innskuddsordninger. Det ble i 2018 utbetalt om lag 1,4 milliarder kroner til alderspensjoner fra innskuddsordninger.