Privat kollektiv pensjon

Gå til hovedinnhold

Privat kollektiv pensjon

Den samlede forsikringsforpliktelsen for kollektiv pensjon i privat sektor var ved utløpet av 2018 på 633 milliarder kroner, hvorav innskuddsbaserte ordninger utgjorde 39 prosent.

Figuren under viser utviklingen i forsikringsforpliktelser for de ulike ordningene de siste årene.

Det ble innbetalt 37,8 milliarder kroner til private tjenestepensjonsordninger i 2018. Innbetalingene til ytelsesordninger sank med 13 prosent fra 2017 til 2018, mens innbetalingene til innskuddsordninger økte med 8 prosent i samme periode. Innbetalinger til ordninger etter tjenestepensjonsloven utgjorde ved utgangen av 2018 om lag 2 milliarder kroner.

Figuren under viser utviklingen i innbetalinger til privat tjenestepensjon fra 2010.

 

Figuren under viser utviklingen i antall forsikrede i private tjenestepensjonsordninger med aktiv opptjening av alderspensjon fordelt på de ulike pensjonsordningene.

 

Mange arbeidsgivere har valgt å konvertere sine ytelsesordninger til innskuddsordninger de siste årene. Figurene under viser utviklingen i omdanning fra 2010 for henholdsvis antall forsikringer og antall medlemmer.

 

 

Fremdeles venter de fleste til 67 år med å ta ut sin alderspensjonsytelse fra private tjenestepensjonsordninger. Figuren under viser alder for start av uttak av alderspensjon fra de ulike ordningene.