Privat kollektiv pensjon - ytelsesordninger

Gå til hovedinnhold

Privat kollektiv pensjon - ytelsesordninger

De totale forsikringsforpliktelsene for aktive ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger i privat sektor var pr. 31.12.2018 på 66 milliarder kroner. I tillegg var fripoliseforpliktelsene på 326 milliarder kroner, hvorav om lag 15 milliarder kroner var knyttet til fripoliser med investeringsvalg.

Figuren under viser utviklingen av forpliktelser knyttet til aktive ytelsesordninger og fripoliser de siste årene.

Fripoliseforpliktelsenes andel av de totale forsikringsforpliktelsene i privat kollektiv pensjon fortsatte å øke i 2017, og utgår nå 51 prosent. Figuren under viser hvordan denne utviklingen har vært de siste årene.

Det var ved utgangen av 2018 om lag 83 000 forsikrede i ytelsesbaserte ordninger, hvorav 78 000 har en ordning der opptjening av alderspensjonsrettigheter inngår. I figuren under vises omfanget av uføre- og etterlattedekninger for forsikrede med ytelsesordninger i 2018.