Privat kollektiv pensjon - etter tjenestepensjonsloven

Gå til hovedinnhold

Privat kollektiv pensjon - etter tjenestepensjonsloven

Det ble i 2018 innbetalt 729 millioner til alderspensjonsrettigheter etter tjenestepensjonsloven (de såkalte hybridordningene). Dette er en økning på 29 prosent sammenlignet med utgangen av 2017.

Lov om tjenestepensjon trådte i kraft i 2014, og ga bedriftene i privat sektor et alternativ til de ytelsesbaserte og innskuddsbaserte tjenestepensjonsordningene. Hybridordningen har egenskaper både fra ytelsesordninger og fra innskuddsordninger, blant annet gjelder de samme maksimale innskuddssatsene som for innskuddspensjonsordninger og ordningens hovedregel gir livslang pensjonsytelse til både kvinner og menn. Det er pliktig innskudd fra første lønnskrone.

De første hybridordningene ble inngått i 2015, og ved utgangen av 2018 var i overkant av 14 700 arbeidstakere omfattet av slike tjenestepensjonsordninger. Forsikringsforpliktelsene for hybridordningene var ved utgangen av 2018 på 1,9 milliarder kroner. Dette er en økning på 58 prosent fra året før.

Ny uførepensjon i privat sektor trådte i kraft fra 01.01.2016, og er regulert i tjenestepensjonsloven. Endringen innebærer at uførepensjon i privat tjenestepensjon er tilpasset bestemmelsene for uføretrygd i folketrygden. Fra 2017 har bedriftene tilpasset uføredekningen i sine tjenestepensjonsordninger til endret regelverk. Ved utgangen av 2018 var forpliktelsene knyttet til uførepensjon etter tjenestepensjonsloven på om lag 5,4 milliarder kroner.

Figuren under viser hvordan totalt innbetalt premie til pensjonsordninger etter tjenestepensjonsloven fordelte seg mellom alderspensjon og uførepensjon.