Individuell pensjonsforsikring

Gå til hovedinnhold

Individuell pensjonsforsikring

De samlede forsikringsforpliktelsene knyttet til individuelle pensjonsforsikringer er ved utgangen av 2016 på 69,7 milliarder kroner, mot 71,9 milliarder året før.

I tillegg til pensjon fra folketrygden, har de fleste arbeidstakere i Norge i dag tjenestepensjon via arbeidsforhold. Mange vil likevel ha behov for å spare ekstra til pensjon.

Dette kan blant annet gjelde personer som ikke omfattes av obligatorisk tjenestepensjon eller at de kun har en tjenestepensjonsordning tilsvarende minimumskravene til obligatorisk tjenestepensjon. Mange er heller ikke dekket av uføreordninger gjennom arbeidsgiver, og ønsker derfor å tegne uføredekning på individuell basis.

Fordeling 2016. Graf.

Det maksimale sparebeløpet er 15 000 kroner år.

Fordelingen av forsikringsforpliktelsene mellom livrenter, IPA og IPS i 2016 vises i figuren.

Samlet forfalt premie for individuelle pensjonsordninger beløper seg til 1,8 milliarder kroner for 2016, en økning på om lag 2 prosent fra 2015. IPS utgjør ca. 19 prosent av den samlede premien. 

Nytegnet premie for individuell pensjon er på 276 millioner kroner i 2016, en reduksjon på 10 prosent fra året før. I samme periode er nytegnet premie for IPS redusert med 53 prosent, og utgjør nå 12,2 millioner kroner.

Pr 31.12.2016 var det i overkant av 917 000 individuelle pensjonsforsikringer, fordelt på livrenter, IPA og IPS. Utviklingen i antall livrenter, IPA og IPS de siste tre årene vises i figuren under.

Fordeling individuell pensjonsforsikring. Graf.

I 2016 er samlet erstatningsbeløp for individuell pensjon 6,4 milliarder kroner, hvorav utbetalinger knyttet opp mot alderspensjon utgjør 89 prosent.

Tabellen under viser utviklingen i antall individuelle pensjonsutbetalinger innenfor uføre-, alders- og etterlattepensjon de siste tre årene.

  2014 2015 2016
Uførepensjon 10 584 10 288 10 069
Alderspensjon 226 661 231 763 232 689
Etterlattepensjon 11 338 11 268 12 585

Neste artikkel: Privat kollektiv pensjon